แสดงคำถาม ด้านอื่น ๆ

คู่มือการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ และ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การนำการจัดการความรู้มาใช้จัดทำคู่มือการทำงาน (ด้านการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเงินและคู่มืออื่นๆ) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 - 28 ก.พ. 57 ณ หอประชุมรำไพพรรณี
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีและผู้รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายเกี่ยวกับพัสดุ/การเงิน จากทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 61 คน (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของโครงการ ฉบับเต็ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 32 ]
โดยคุณ พิชัย Mail to พิชัย [2014-05-20 14:18:59]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:27:43] #983 (1/18)

ภาพถ่ายผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดโครงการ

ความคิดเห็นที่ 2
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:31:47] #984 (2/18)

ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไว***ณฑ์ ทองอร่าม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นที่ 3
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:40:19] #985 (3/18)

อาจารย์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดโครงการทั้ง 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 ก.พ. 57 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 มี.ค.57)

ความคิดเห็นที่ 4
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:45:34] #986 (4/18)

ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นที่ 5
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:06:02] #987 (5/18)

คุณกัณฑิมา พุทธ์ศาสตร์ (พีปู)ได้ถอดบทเรียนโดยการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ของคณะวิทยาการฯ จากสมศ. อยู่ในระดับดี ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มากที่สุดในมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นที่ 6
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:10:28] #988 (6/18)

คุณนนทพร เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ได้ถอดบทเรียนผ่านการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการให้บริการสัญญายืมเงิน/ฝึกอบรม/โครงการ/ไปราชการ

ความคิดเห็นที่ 7
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:22:26] #989 (7/18)

การแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทำคู่มือ "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"

ความคิดเห็นที่ 8
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:32:23] #990 (8/18)
ภายหลังจากที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดกิจกรรมในโครงการจนครบ 2 ครั้ง มีผลลัพธ์/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลายชิ้น ซึ่งขอเชิญให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกๆท่าน เข้ามาร่วมดาวน์โหลดข้อมูล ไปใช้เพิ่มพูนความรู้ หรืออาจนำไปใช้ประกอบการทำงาน

ความคิดเห็นที่ 9
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:34:30] #991 (9/18)
เอกสารชิ้นที่ 1 สรุปสาระ/องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 - 28 ก.พ.57 (รายละเอียดคลิกเพิ่มเติ่ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 15 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:38:08] #992 (10/18)
เอกสารชิ้นที่ 2 ถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของ สมศ. อยู่ในระดับดี" เล่าเรื่องโดยคุณกัณฑิมา พุทธศาสตร์ จากคณะวิทยาการจัดการ(พี่ปู)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 5 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:41:51] #993 (11/18)
เอกสารชิ้นที่ 3 ถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการให้บริการสัญญายืมเงิน/ฝึกอบรม/ไปราชการ" ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องโดยคุณนนทพร เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานการเงิน กองกลาง (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 9 ]

ความคิดเห็นที่ 12
โดยคุณ admin [2014-05-21 10:16:36] #994 (12/18)
เอกสารชิ้นที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 14 ]

ความคิดเห็นที่ 13
water_woman@hotmail.com[2014-05-21 13:28:44] #995 (13/18)
ในเอกสารชิ้นที่ 1 ในย่อหน้าแรกยังมีเนื้อหาซึ่งชื่อโครงการไม่ตรงกับตัวเอกสารอยากรบกวนให้ทางผู้จัดทำสรุปองค์ความรู้ ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-21 13:53:37] #996 (14/18)
เอกสารชิ้นที่ 1(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ตามที่มีผู้แสดงความเห็นที่ 13 ให้คำแนะนำแก่สำนักงานอธิการบดี ในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องนั้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแก้เอกสารแล้ว จึงขอชี้แจงให้ทุกท่าน ยึดถือเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไว้ใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ (เอกสารชิ้นที่ 1 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ...ฉบับเต็ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 7 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-21 15:03:42] #997 (15/18)
เอกสารชิ้นที่ 5 สรุปสาระ/องค์ความรู้ ที่ได้จากการจ้ดโครงการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557 ...อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 7 ]

ความคิดเห็นที่ 16
minibirdy@hotmail.com[2014-05-27 10:47:22] #998 (16/18)
เป็นเพจที่ดีนะคะ ขอแนะนำเพิ่มเติม ก่อนมาเป็นระบบ
เพิ่มหัวข้อการจัดการความรู้
ตัวอย่าง
http://www.agricul.rbru.ac.th/index.php?p=km
ฝากประชาสัมพันธ์เกษตรรำไพ
ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วขอยืม Linkอุทยาน ไปไว้ที่หน้าเกษตรรำไพล่วงหน้าเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 17
minibirdy@hotmail.com[2014-05-27 12:10:16] #1000 (17/18)
ทีแรกดีใจมาก รีบโหลด คิดว่าคู่มืออยู่ในเม้นท์ 1 เปิดไฟล์มา อ้าวววว
ไม่ใช่ ไม่ได้อ่านก่อนว่าโหลดอะไร

เอาคู่มือมาให้โหลดไปใช้อย่างเดียวน่าจะดีนะคะ
เอาไว้ หน้าแรกกระทู้เลยค่ะ จะได้ไม่สับสน
ส่วนในกระทู้เนี่ย ให้ผู้ที่โหลดไปใช้ เอาผลการใช้ มาแชร์กันดีกว่านะคะ

ความคิดเห็นที่ 18
oksana23gdev@mail.ru[2017-02-02 22:03:26] #1859 (18/18)
dna moczanowa a picie alkoholu co to jest podagra <a href=http://seeknet.pl/>http://seeknet.pl/</a> dna moczanowa leczenie farmakologiczne dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น CAPTCHA code

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]