แสดงคำถาม ด้านอื่น ๆ

คู่มือการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ และ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การนำการจัดการความรู้มาใช้จัดทำคู่มือการทำงาน (ด้านการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเงินและคู่มืออื่นๆ) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 - 28 ก.พ. 57 ณ หอประชุมรำไพพรรณี
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีและผู้รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายเกี่ยวกับพัสดุ/การเงิน จากทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 61 คน (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของโครงการ ฉบับเต็ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 31 ]
โดยคุณ พิชัย Mail to พิชัย [2014-05-20 14:18:59]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:27:43] #983 (1/17)

ภาพถ่ายผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดโครงการ

ความคิดเห็นที่ 2
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:31:47] #984 (2/17)

ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไว***ณฑ์ ทองอร่าม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นที่ 3
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:40:19] #985 (3/17)

อาจารย์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดโครงการทั้ง 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 ก.พ. 57 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 มี.ค.57)

ความคิดเห็นที่ 4
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:45:34] #986 (4/17)

ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นที่ 5
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:06:02] #987 (5/17)

คุณกัณฑิมา พุทธ์ศาสตร์ (พีปู)ได้ถอดบทเรียนโดยการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ของคณะวิทยาการฯ จากสมศ. อยู่ในระดับดี ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มากที่สุดในมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นที่ 6
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:10:28] #988 (6/17)

คุณนนทพร เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ได้ถอดบทเรียนผ่านการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการให้บริการสัญญายืมเงิน/ฝึกอบรม/โครงการ/ไปราชการ

ความคิดเห็นที่ 7
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:22:26] #989 (7/17)

การแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทำคู่มือ "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"

ความคิดเห็นที่ 8
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:32:23] #990 (8/17)
ภายหลังจากที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดกิจกรรมในโครงการจนครบ 2 ครั้ง มีผลลัพธ์/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลายชิ้น ซึ่งขอเชิญให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกๆท่าน เข้ามาร่วมดาวน์โหลดข้อมูล ไปใช้เพิ่มพูนความรู้ หรืออาจนำไปใช้ประกอบการทำงาน

ความคิดเห็นที่ 9
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:34:30] #991 (9/17)
เอกสารชิ้นที่ 1 สรุปสาระ/องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 - 28 ก.พ.57 (รายละเอียดคลิกเพิ่มเติ่ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 13 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:38:08] #992 (10/17)
เอกสารชิ้นที่ 2 ถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของ สมศ. อยู่ในระดับดี" เล่าเรื่องโดยคุณกัณฑิมา พุทธศาสตร์ จากคณะวิทยาการจัดการ(พี่ปู)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 4 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:41:51] #993 (11/17)
เอกสารชิ้นที่ 3 ถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการให้บริการสัญญายืมเงิน/ฝึกอบรม/ไปราชการ" ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องโดยคุณนนทพร เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานการเงิน กองกลาง (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 9 ]

ความคิดเห็นที่ 12
โดยคุณ admin [2014-05-21 10:16:36] #994 (12/17)
เอกสารชิ้นที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 14 ]

ความคิดเห็นที่ 13
water_woman@hotmail.com[2014-05-21 13:28:44] #995 (13/17)
ในเอกสารชิ้นที่ 1 ในย่อหน้าแรกยังมีเนื้อหาซึ่งชื่อโครงการไม่ตรงกับตัวเอกสารอยากรบกวนให้ทางผู้จัดทำสรุปองค์ความรู้ ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-21 13:53:37] #996 (14/17)
เอกสารชิ้นที่ 1(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ตามที่มีผู้แสดงความเห็นที่ 13 ให้คำแนะนำแก่สำนักงานอธิการบดี ในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องนั้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแก้เอกสารแล้ว จึงขอชี้แจงให้ทุกท่าน ยึดถือเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไว้ใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ (เอกสารชิ้นที่ 1 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ...ฉบับเต็ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 7 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-21 15:03:42] #997 (15/17)
เอกสารชิ้นที่ 5 สรุปสาระ/องค์ความรู้ ที่ได้จากการจ้ดโครงการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557 ...อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 6 ]

ความคิดเห็นที่ 16
minibirdy@hotmail.com[2014-05-27 10:47:22] #998 (16/17)
เป็นเพจที่ดีนะคะ ขอแนะนำเพิ่มเติม ก่อนมาเป็นระบบ
เพิ่มหัวข้อการจัดการความรู้
ตัวอย่าง
http://www.agricul.rbru.ac.th/index.php?p=km
ฝากประชาสัมพันธ์เกษตรรำไพ
ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วขอยืม Linkอุทยาน ไปไว้ที่หน้าเกษตรรำไพล่วงหน้าเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 17
minibirdy@hotmail.com[2014-05-27 12:10:16] #1000 (17/17)
ทีแรกดีใจมาก รีบโหลด คิดว่าคู่มืออยู่ในเม้นท์ 1 เปิดไฟล์มา อ้าวววว
ไม่ใช่ ไม่ได้อ่านก่อนว่าโหลดอะไร

เอาคู่มือมาให้โหลดไปใช้อย่างเดียวน่าจะดีนะคะ
เอาไว้ หน้าแรกกระทู้เลยค่ะ จะได้ไม่สับสน
ส่วนในกระทู้เนี่ย ให้ผู้ที่โหลดไปใช้ เอาผลการใช้ มาแชร์กันดีกว่านะคะ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น CAPTCHA code

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]