แสดงคำถาม ด้านอื่น ๆ

คู่มือการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ และ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การนำการจัดการความรู้มาใช้จัดทำคู่มือการทำงาน (ด้านการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเงินและคู่มืออื่นๆ) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 - 28 ก.พ. 57 ณ หอประชุมรำไพพรรณี
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีและผู้รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายเกี่ยวกับพัสดุ/การเงิน จากทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 61 คน (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของโครงการ ฉบับเต็ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 33 ]
โดยคุณ พิชัย Mail to พิชัย [2014-05-20 14:18:59]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:27:43] #983 (1/18)

ภาพถ่ายผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดโครงการ

ความคิดเห็นที่ 2
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:31:47] #984 (2/18)

ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไว***ณฑ์ ทองอร่าม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นที่ 3
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:40:19] #985 (3/18)

อาจารย์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดโครงการทั้ง 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 ก.พ. 57 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 มี.ค.57)

ความคิดเห็นที่ 4
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 14:45:34] #986 (4/18)

ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นที่ 5
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:06:02] #987 (5/18)

คุณกัณฑิมา พุทธ์ศาสตร์ (พีปู)ได้ถอดบทเรียนโดยการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ของคณะวิทยาการฯ จากสมศ. อยู่ในระดับดี ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มากที่สุดในมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นที่ 6
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:10:28] #988 (6/18)

คุณนนทพร เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ได้ถอดบทเรียนผ่านการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการให้บริการสัญญายืมเงิน/ฝึกอบรม/โครงการ/ไปราชการ

ความคิดเห็นที่ 7
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:22:26] #989 (7/18)

การแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทำคู่มือ "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"

ความคิดเห็นที่ 8
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:32:23] #990 (8/18)
ภายหลังจากที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดกิจกรรมในโครงการจนครบ 2 ครั้ง มีผลลัพธ์/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลายชิ้น ซึ่งขอเชิญให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกๆท่าน เข้ามาร่วมดาวน์โหลดข้อมูล ไปใช้เพิ่มพูนความรู้ หรืออาจนำไปใช้ประกอบการทำงาน

ความคิดเห็นที่ 9
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:34:30] #991 (9/18)
เอกสารชิ้นที่ 1 สรุปสาระ/องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 - 28 ก.พ.57 (รายละเอียดคลิกเพิ่มเติ่ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 15 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:38:08] #992 (10/18)
เอกสารชิ้นที่ 2 ถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของ สมศ. อยู่ในระดับดี" เล่าเรื่องโดยคุณกัณฑิมา พุทธศาสตร์ จากคณะวิทยาการจัดการ(พี่ปู)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 5 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-20 15:41:51] #993 (11/18)
เอกสารชิ้นที่ 3 ถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง "ความสำเร็จของการให้บริการสัญญายืมเงิน/ฝึกอบรม/ไปราชการ" ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องโดยคุณนนทพร เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานการเงิน กองกลาง (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 9 ]

ความคิดเห็นที่ 12
โดยคุณ admin [2014-05-21 10:16:36] #994 (12/18)
เอกสารชิ้นที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 14 ]

ความคิดเห็นที่ 13
water_woman@hotmail.com[2014-05-21 13:28:44] #995 (13/18)
ในเอกสารชิ้นที่ 1 ในย่อหน้าแรกยังมีเนื้อหาซึ่งชื่อโครงการไม่ตรงกับตัวเอกสารอยากรบกวนให้ทางผู้จัดทำสรุปองค์ความรู้ ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-21 13:53:37] #996 (14/18)
เอกสารชิ้นที่ 1(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ตามที่มีผู้แสดงความเห็นที่ 13 ให้คำแนะนำแก่สำนักงานอธิการบดี ในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องนั้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแก้เอกสารแล้ว จึงขอชี้แจงให้ทุกท่าน ยึดถือเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไว้ใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ (เอกสารชิ้นที่ 1 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ...ฉบับเต็ม)
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 7 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ojo_mail@yahoo.com[2014-05-21 15:03:42] #997 (15/18)
เอกสารชิ้นที่ 5 สรุปสาระ/องค์ความรู้ ที่ได้จากการจ้ดโครงการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557 ...อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 7 ]

ความคิดเห็นที่ 16
minibirdy@hotmail.com[2014-05-27 10:47:22] #998 (16/18)
เป็นเพจที่ดีนะคะ ขอแนะนำเพิ่มเติม ก่อนมาเป็นระบบ
เพิ่มหัวข้อการจัดการความรู้
ตัวอย่าง
http://www.agricul.rbru.ac.th/index.php?p=km
ฝากประชาสัมพันธ์เกษตรรำไพ
ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วขอยืม Linkอุทยาน ไปไว้ที่หน้าเกษตรรำไพล่วงหน้าเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 17
minibirdy@hotmail.com[2014-05-27 12:10:16] #1000 (17/18)
ทีแรกดีใจมาก รีบโหลด คิดว่าคู่มืออยู่ในเม้นท์ 1 เปิดไฟล์มา อ้าวววว
ไม่ใช่ ไม่ได้อ่านก่อนว่าโหลดอะไร

เอาคู่มือมาให้โหลดไปใช้อย่างเดียวน่าจะดีนะคะ
เอาไว้ หน้าแรกกระทู้เลยค่ะ จะได้ไม่สับสน
ส่วนในกระทู้เนี่ย ให้ผู้ที่โหลดไปใช้ เอาผลการใช้ มาแชร์กันดีกว่านะคะ

ความคิดเห็นที่ 18
โดยคุณ kingcc [2018-10-09 13:43:52] #2266 (18/18)
cc20181009http://www.coachfactoryoutlet-online.us.orghttp://www.houstonastrosjersey.ushttp://www.monclerjacketsmoncler.us.comhttp://www.torontobluejaysjerseys.ushttp://outlet.nikeshoes.us.comhttp://www.asicsshoes-outlet.us.comhttp://www.kobeshoes.cchttp://www.pandora.us.comhttp://www.canadagoosesoutlet.cahttp://www.coach-factory-outlet.us.orghttp://www.kobebryantshoes.namehttp://www.hermesbirkin.in.nethttp://www.adidas-stansmith.comhttp://www.katespade-handbags.ushttp://www.polooutletofficial.us.comhttp://www.canada-goose-jackets.cahttp://www.tiffany-andcooutlet.us.comhttp://www.eccooutlets.ushttp://www.katespadehandbags.us.comhttp://www.nikefreerun.namehttp://www.uggaustraliaonsale.us.comhttp://www.nikecortezclassic.us.comhttp://www.nikecortezclassic.comhttp://www.longchamp-handbagsoutlet.us.comhttp://www.katespadehandbag.us.comhttp://www.canadiangoose.com.cohttp://www.cheapnfljerseysofficial.us.comhttp://www.nikeairmoremoney.ushttp://www.cheapmlbjerseys-wholesale.us.comhttp://www.pradaoutlets.us.comhttp://www.moncler-outlet.us.orghttp://www.michaelkorsoutlet-sales.us.comhttp://www.uggs-outlets.comhttp://www.philipppleinshirt.comhttp://www.adidas-superstar.us.comhttp://www.ralph-laurenoutlet.com.cohttp://www.michaelkors-outlets.cahttp://www.yslhandbags.namehttp://www.coachfactoryonlineoutlet.com.cohttp://www.vuittonlouis.us.comhttp://www.moncler-outlets.us.comhttp://www.nikeairmaxzero.comhttp://www.michael-korsoutlets.us.comhttp://www.toryburch-outletstores.us.comhttp://www.coachfactory-outlet.us.comhttp://www.outlettoms.orghttp://www.cheapjordans.us.comhttp://www.airjordanshoes.in.nethttp://www.supreme-clothing.us.comhttp://www.newyorkmetsjerseys.ushttp://www.nikeoutletshoes.us.comhttp://www.fendihandbags.namehttp://www.chicagowhitesoxjersey.ushttp://www.coachfactory-outlet.in.nethttp://www.ugg-boots.us.orghttp://www.nikeshox-shoes.comhttp://www.supremeclothing.org.ukhttp://www.burberry-outlet.namehttp://www.kyrie4-shoes.comhttp://www.floridamarlinsjerseys.ushttp://www.canadagooseoutlet.net.cohttp://www.tiffanyandcojewelry.in.nethttp://www.air-max2018.us.comhttp://www.suprashoes.us.orghttp://www.vuitton-louis.us.comhttp://www.adidasyeezyshoes.us.comhttp://www.cheapjordanshoes.us.comhttp://www.philippplein-outlet.comhttp://www.canadagoose-jacketssale.comhttp://www.outlet-moncler.us.comhttp://www.canadagooseoutletcheap.us.comhttp://www.katespadehandbags.in.nethttp://www.toryburch-outletonline.in.nethttp://www.hermesbag.us.comhttp://www.uggoutlet-store.comhttp://www.2017nikeairmax.ushttp://www.michaelkorsoutletclearance.us.orghttp://www.adidasnmdr1.us.comhttp://www.coachfactoryoutletonlinesale.us.comhttp://www.nike-store.us.comhttp://www.adadassuperstar.comhttp://www.salvatoreferragamoshoes.comhttp://www.longchampoutletonline.in.nethttp://www.coachcanadaoutlet.cahttp://www.uggoutletofficial.comhttp://www.ralphlauren-outlet.me.ukhttp://www.pandoracharms.us.comhttp://www.pg2-shoes.comhttp://www.uggsoutlet-clearance.us.comhttp://www.ugg.net.cohttp://www.fitflops-sale-clearance.us.comhttp://www.converseshoes-outlet.us.comhttp://www.coachfactoryoutlet-storeonline.us.comhttp://www.ultraboost.ushttp://www.uggoutlet-storeonline.us.comhttp://www.katespadehandbagsclearance.us.comhttp://www.timberlandboots.namehttp://www.niketessen.comhttp://www.fitflops-saleclearance.us.orghttp://www.uggsoutletstores.ushttp://www.monclersoutlet.ushttp://www.montblanc-pens.us.orghttp://www.raybansunglasses.net.cohttp://www.charmspandora.us.comhttp://www.losangelesdodgers-jerseys.ushttp://www.uggs.net.cohttp://www.atlantabravsjerseys.ushttp://www.coachoutletsonlinestores.us.comhttp://www.canadagoosesalejackets.us.comhttp://www.coachoutletcanada.cahttp://www.nikeairmax1.ushttp://www.guccioutlets.us.orghttp://www.katespadeoutletstoreonline.us.comhttp://www.adidasoutlet.ushttp://www.coachhandbags.us.comhttp://www.cheapnfljerseysnflwholesale.us.comhttp://www.canadagooseoutlet-store.ushttp://www.outlet-canadagoose.comhttp://www.cheapoakleysunglassesofficial.us.comhttp://www.christianlouboutinoutlet.ushttp://www.nikeshoes.in.nethttp://www.adidas-outlet.us.comhttp://www.ysloutlets.us.comhttp://www.uggsoutlet-store.comhttp://www.pandorastore.us.comhttp://www.katespadeoutletonline.ushttp://www.burberry-outlet-canada.cahttp://www.coachfactoryoutlet-stores.us.comhttp://www.michaelkors-outlet.com.cohttp://www.jimmychoo-outlet.us.comhttp://www.timberlandboots.in.nethttp://www.nike-airpresto.comhttp://www.michaelkorsoutletstore.in.nethttp://www.lacostepoloshirts.namehttp://www.yeezyboost-350.co.ukhttp://www.adidasshoe.us.comhttp://www.airmax90.orghttp://www.canadagoosejacketss.us.comhttp://www.canadagooseoutlet-stores.us.comhttp://www.pandora-charms.us.orghttp://www.cheapjordans.com.cohttp://www.canadagoose-outletstores.ushttp://www.airmax2019.us.comhttp://www.coachfactory-outletstore.us.comhttp://www.canadiangoose.us.orghttp://www.nikeairmax-shoes.comhttp://www.outletugg.ushttp://www.louboutinshoes.in.nethttp://www.eccoshoesstore.us.comhttp://www.oaklandathleticsjerseys.ushttp://www.oakley.nom.cohttp://www.nikeairmax87.comhttp://www.baltimoreoriolesjerseys.ushttp://store.christianlouboutinsale.us.orghttp://www.eccoshoes-outlet.us.comhttp://www.airmax-97.ushttp://www.uggoutletstores.ushttp://www.cartier.us.comhttp://www.northface-outletstore.us.comhttp://www.vans-shoesoutlet.us.comhttp://www.jordanshoes.in.nethttp://www.poloralphlaurenoutletpolo.us.comhttp://www.coachoutletonlinestore.in.nethttp://www.newbalance-outlet.us.comhttp://www.cheapoakleysunglasses.com.cohttp://www.timberlandbootsoutlets.us.comhttp://www.adidasyeezyboost-350.us.comhttp://www.converseallstar.us.comhttp://www.cincinnatiredsjerseys.ushttp://www.coachfactoryoutletsshop.us.comhttp://www.polo-outlet.in.nethttp://www.reebokshoes.us.orghttp://www.salomonshoesoutlet.us.comhttp://www.cheapjordanshoes.in.nethttp://www.cheapjordans-shoes.us.comhttp://www.jordanretro.namehttp://www.red-bottoms.us.comhttp://www.uggoutletonline.ushttp://www.outlet-ugg.ushttp://www.suprashoes.namehttp://www.coach-outlets.us.comhttp://www.salvatoreferragamo.namehttp://www.moncleroutletshop.us.comhttp://www.uggshoes.com.cohttp://www.ralphlaurensaleclearanceuk.me.ukhttp://www.asicsoutlets.us.comhttp://www.coach-factoryoutletonline.us.orghttp://www.pandora-outlet.us.comhttp://www.kevindurantshoes.namehttp://www.pandoracharmssale-clearance.us.comhttp://www.canadagooseoutletonline.ushttp://www.supremeclothing.us.orghttp://www.losangelesangelsjerseys.ushttp://www.air-max90.org.ukhttp://www.oakleysunglasses-wholesales.us.comhttp://www.birkenstocksandalsuk.co.ukhttp://www.cheapjordans.in.nethttp://www.nikezoom.ushttp://www.nikeoutletonline.us.comhttp://www.eccoshoes.us.orghttp://www.milwaukeebrewersjerseys.ushttp://www.ralphlaurensale-clearance.me.ukhttp://www.rolexreplica-watches.us.comhttp://www.pandoracharms.namehttp://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.nethttp://www.michaelkorsoutlets.us.comhttp://www.northfacejacketss.us.comhttp://www.nikeairmax.in.nethttp://www.coach-outlet.us.comhttp://www.birkenstockshoesoutlet.us.comhttp://www.rbsunglasses.com.cohttp://www.coachfactoryoutlet-online.in.nethttp://www.christianlouboutinshoesuk.org.ukhttp://www.outlet-canadagoose.ushttp://www.moncleroutletstores.comhttp://www.columbiasportswear.us.comhttp://www.pittsburghpiratesjerseys.ushttp://www.adidasoutlet.us.comhttp://www.ralphlauren.me.ukhttp://www.jordansshoes.us.comhttp://www.christianlouboutinshoes.us.orghttp://www.outletlouisvuitton.us.comhttp://www.air-jordans.us.comhttp://www.uggsoutletonline.ushttp://www.coach-outlet.cahttp://www.nike-shoes.in.nethttp://www.skechersshoes-outlet.us.comhttp://www.canadagoosesaleoutlet.us.comhttp://www.jimmychoo.us.orghttp://www.birkenstockoutletus.us.comhttp://www.moncleroutletstores.ushttp://www.pandora-jewelryoutlet.us.comhttp://www.katespade-outlet.ushttp://www.adidasoriginals.in.nethttp://www.minesotatwinsjerseys.ushttp://www.kate-spadeoutletonline.us.comhttp://www.katespadeoutletclearance.us.comhttp://www.timberlandbootsoutlet.us.comhttp://www.airjordans.us.comhttp://www.ralph-laurenoutlet.org.ukhttp://www.fitflopssale-clearance.us.orghttp://www.outletmichaelkors.us.comhttp://www.rolex-replicawatches.com.cohttp://www.pandorajewelrypandora.us.comhttp://www.fitflopssale.us.comhttp://www.coach-factoryoutletstore.us.comhttp://www.michaelkors-outlet.in.nethttp://www.sandiegopadresjerseys.ushttp://www.underarmourshoesoutlet.us.comhttp://www.okaleysunglasseses.us.comhttp://www.outletcoachstore.us.comhttp://www.drmartens.us.comhttp://www.fredperrypoloshirts.in.nethttp://www.pandorajewelryus.us.comhttp://www.coach-factoryoutletsonline.us.comhttp://www.coachfactoryoutletonline.in.nethttp://www.airmaxoutletsaleus.comhttp://www.coach.us.comhttp://www.texasrangersjersey.ushttp://www.louisvuitton-outlet.us.comhttp://www.uggsoutletstoress.us.comhttp://www.michaelkorsoutletonlineclearance.in.nethttp://www.nikereactshoes.comhttp://www.miksbg.ushttp://www.adidas-shoes.us.comhttp://www.clevelandindiansjersey.ushttp://www.outletuggs.ushttp://www.uggsoutletofficial.comhttp://www.moncler-outletonline.ushttp://www.airmax-97.us.comhttp://www.airmax-2018.comhttp://www.canadagoose-coats.comhttp://www.mulberryoutletuk.co.ukhttp://www.ugg-outlets.us.orghttp://www.coloradorockiesjerseys.ushttp://www.michael-korshandbags.us.orghttp://www.timberlandoutlet.com.cohttp://www.uggscanadaugg.cahttp://www.hermes-handbags.ushttp://www.uggsbootsoutlet.in.nethttp://www.ralphlauren-outletonlines.us.comhttp://www.nikeairmax95.comhttp://www.michael-korsoutlet.in.nethttp://www.outlettoms.us.comhttp://www.cheaphandbagsshipping.comhttp://www.swarovski-crystal.cohttp://www.nikeshoes.us.comhttp://www.danskoshoes.namehttp://www.adidascampusshoes.ushttp://www.raybansunglasses.namehttp://www.pandorajewelry.namehttp://www.drmartensboots.namehttp://www.coachfactoryoutletus.us.comhttp://www.uggsoutletboots.com.cohttp://www.coachoutletstore-online.us.comhttp://www.supremenewyork.us.comhttp://www.timberland-boots.us.comhttp://www.canadagooseoutletcanadagoose.us.comhttp://www.adidas-nmd.us.comhttp://www.outletcoachoutlet.us.comhttp://www.arizonadiamondbacksjerseys.ushttp://www.yeezyboost-350.us.comhttp://www.kansascityroyalsjerseys.ushttp://www.uggbootsonlines.us.comhttp://www.redbottomsshoes.us.comhttp://www.canadagoosejacket.com.cohttp://www.adidas.us.comhttp://www.valentino-shoes.us.comhttp://www.nike-dunks.comhttp://www.cheapraybans.com.cohttp://www.birkenstocks.ushttp://www.pandoracharms.us.orghttp://www.nikezoomshoes.comhttp://www.seattlemarinersjerseys.ushttp://www.jordanshoesforsale.us.comhttp://www.nike-basketballshoes.comhttp://www.fitflopssaleuk.me.ukhttp://www.jewelleryscharm.comhttp://www.kate-spade.us.comhttp://www.nmd-adidas.us.comhttp://www.moncleroutlets.us.orghttp://www.canadagoosejacketsoutlets.comhttp://www.ugg-boots.com.cohttp://www.swarovskioutlets.us.comhttp://www.coachoutletsonline.us.comhttp://www.lebronjamesshoess.comhttp://www.coach-outletonlines.us.comhttp://www.uggs--canada.cahttp://www.katespadeoutlet.us.orghttp://www.nikeoutletonlinestore.us.comhttp://www.katespadeoutlet.in.nethttp://www.katespade.in.nethttp://www.uggs-outlet.ushttp://www.oakley--sunglasses.us.orghttp://www.nikeoutlet.us.comhttp://www.louboutinshoesuk.org.ukhttp://www.birkenstockoutlets.us.orghttp://www.uggsbootsoutletstore.us.comhttp://www.uggsoutletofficials.us.comhttp://www.tampabaydevilraysjerseys.ushttp://www.outlettruereligion.us.comhttp://www.longchamps.us.comhttp://www.michael-korsoutlet.cahttp://www.nikehuarache-shoes.comhttp://www.fake-rolex.ushttp://www.nike-huarache.in.nethttp://www.coach-outletonline.eu.comhttp://www.pandorajewelry.in.nethttp://www.coachoutletsaleonline.us.comhttp://www.pandora-jewelrycanada.cahttp://www.canadagooseoutlet-stores.ushttp://www.yeezyboost.us.comhttp://www.adidas-yeezyshoes.us.comhttp://www.adidasshoes.in.nethttp://www.pandorajewelryoutlet.in.nethttp://www.toryburchoutlet-online.in.nethttp://www.ralph-laurenoutlet.us.orghttp://www.cristianoronaldojerseys.comhttp://www.columbiashoesoutlet.us.comhttp://www.michael-korsoutlets.eu.comhttp://www.moncler-outlets.ushttp://www.outletpandora.us.comhttp://www.airmoreuptempo.ushttp://www.uggsoutlet-storeonline.us.com cc20181009

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น CAPTCHA code

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]