- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้ - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

แสดงคำถาม ด้านผลิตบัณฑฺิต

คำถามที่คำถาม-[ จำนวนคำตอบ ] [ จำนวนคนเข้าอ่าน ]ผู้ถามผู้ตอบ
03001 คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีโครงการจัดการความรู้ "การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น สายสนับสนุน"  [ 3 ] [ 86 ] งานฝึกอบรม kingcc
02989 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต  [ 3 ] [ 964 ] admin คณะครุศาสตร์ ninest123
02987 แนวปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management) "การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย"  [ 2 ] [ 703 ] คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ninest123
02985 คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนใบพรรณนางาน (Job Description)  [ 6 ] [ 695 ] งานฝึกอบรม kingcc
00687 แนวทางในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ 0 ] [ 454 ] กองบริการการศึกษา ไม่มีคนตอบ
00675 แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  [ 1 ] [ 574 ] admin คณะครุศาสตร์ kingcc
00613 คู่มือการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนจากงานวิจัยในชั้นเรียน  [ 102 ] [ 12248 ] คณะครุศาสตร์ kingcc
00608 แนวปฏิบัติในการเขียนมคอ.3 คณะนิเทศศาสตร์  [ 83 ] [ 11821 ] วิฆเนศวร ทะกอง kingcc
00607 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3-6 ที่สอดคล้องกัน  [ 8 ] [ 984 ] กองบริการการศึกษา ninest123
00598 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3 , มคอ.5 และ มคอ.7 ที่ดี  [ 0 ] [ 1816 ] มหาวิทยาลัย ไม่มีคนตอบ
00592 แนวปฏิบัติการจัดทำ มคอ3, มคอ4, มคอ5, มคอ6  [ 6 ] [ 1897 ] QA Team clibin009
00587 วิธีการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 และพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศ  [ 16 ] [ 2813 ] QA Team kingcc
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก - คำถามที่มีรูป
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1

[ ตั้งคำถามใหม่ ]