อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบร

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมเสวนาวิชาการ ชำระประวัติศาสตร์ “สมเด็จพระเจ้าตากสิน

นายพีรพัฒน์ ศีลรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดงในการแข่งขั

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม"ครูอาสา พัฒนาความรู้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ" ณ สถานพินิ