การอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น โดยมีอาจารย์ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ เป็นผู้อบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

DSCF2685_resize.JPG

(8 of 10)

Untitled Document
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักรำไพพรรณี
Web designed by Information Technology Center Rambhai Barni Rajabhat University
E-mail : rambhai@rbru.ac.th