สำหรับอาจารย์ >> ตารางแนะแนวสำหรับอาจารย์


แสดงเฉพาะรายการที่มีตารางการแนะแนว


[ 4 รายการ ] คณะครุศาสตร์
 • อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ธันวดี ดอนวิเศษ
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ชาญลักษณ์ เยี่ยมมิตร
 • อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
[ 12 รายการ ] คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์
  ชื่อโรงเรียน : บางกะจะ
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 15 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.รัตนา 081-7155527
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
 • อ.พรชัย เหลืองวารี
  ชื่อโรงเรียน : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
  เวลา : 13.30-15.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 73 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.พรชัย เหลืองวารี
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องยานวิสุทธิ์ อาคาร 2 - อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ไม่ได้ไป - อ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.00
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 09.50 - 10.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.พรชัย เหลืองวารี ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2 (226)
  สถานที่นัดหมาย : ขึ้นรถ หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.00 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
 • อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  ชื่อโรงเรียน : คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 32 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อรุณี 085-9966759
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.พญาดา 082-3348517
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราษตระการคุณ
  เวลา : 8.30 - 12.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 340 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.นิภา 089-4042636
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อวิทยาคาร
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 13 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุวรรณา 089-8099016
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
 • อ.สุทิศา พินิจไพฑูรย์
 • อ.กุลพร พุทธมี
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.เลิศชัย จิตร์อารี
  ชื่อโรงเรียน : สตรีประเสริฐศิลป์ 1
  เวลา : 8.30 - 10.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.เลิศชัย จิตร์อารี ,อ.พัชรินทร์ บัวเย็น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวคนธ์ 087-1398523
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
[ 16 รายการ ] คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
 • อาจารย์วยากร อุดมโภชน์
 • อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.พรพิมล ฉายแสง
 • อ.ดวงมณี ทองคำ
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.พงศธร จันทร์ตรี
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ศศินภา บุญพิทักษ์
 • อ.กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
 • อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
 • อ.สำราญ ชำโสม
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อวิทยาคาร
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 13 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุวรรณา 089-8099016
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
 • อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง
  ชื่อโรงเรียน : สตรีประเสริฐศิลป์ 1
  เวลา : 8.30 - 10.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.เลิศชัย จิตร์อารี ,อ.พัชรินทร์ บัวเย็น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวคนธ์ 087-1398523
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.พฤหัส พิมสา
  ชื่อโรงเรียน : คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 32 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อรุณี 085-9966759
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.พญาดา 082-3348517
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราษตระการคุณ
  เวลา : 8.30 - 12.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 340 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.นิภา 089-4042636
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.อาทิตย์ คำต่าย
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
 • อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ชาตรี งามเสงี่ยม
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
[ 17 รายการ ] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • อาจารยธนวัฒน์ กันภัย
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อวิทยาคาร
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 13 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุวรรณา 089-8099016
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
 • ผศ.นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
 • อาจารย์ Liao Zhang Long
 • อาจารย์โอภาส โอทาน
 • นายอภิรักษ์ ชอบดี
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ พรเจีย
 • อ.พรโชค อู๋สมบูรณ์
 • อ.แสงอุทิศ พรมเมือง
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.กนกวรรณ อยู่ไสว
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.สุเทพ สุสาสนี
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
  ชื่อโรงเรียน : แหลมสิงห์วิทยาคม
  เวลา : 11.00-13.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 133 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 - ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ รัตนคม ไม่ได้ไป - อ.พรชัย เหลืองวารี ไม่ได้ไป - อ.นภัส ศรีเจริญประมง ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.เชษฐ์ณรัช อรชุน
 • อ.วงธรรม สรณะ
 • อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน
  ชื่อโรงเรียน : คิชฌกูฏวิทยา
  เวลา : 13.00 - 14.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ฟ้า 089-4046154 อ.ธัญญะ 089-6027474
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : คลองพลูวิทยา
  เวลา : 12.00 - 13.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 26 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวนีย์ 089-0958745
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : แก่งหางแมวพิทยาคาร
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 54 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุพจนา 082-2076896
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษานายายอาม
  เวลา : 9.00 - 10.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 60 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ปฏิณญา 080-8261370
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : นายายอามพิทยาคม
  เวลา : 11.45-12.45 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 90 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แสงดารา 087-9517653
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
 • อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์
  ชื่อโรงเรียน : คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 32 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อรุณี 085-9966759
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.พญาดา 082-3348517
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราษตระการคุณ
  เวลา : 8.30 - 12.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 340 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.นิภา 089-4042636
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
[ 11 รายการ ] คณะวิทยาการจัดการ
 • อ.ศตวรรษ ทิพโสต
  ชื่อโรงเรียน : สตรีประเสริฐศิลป์ 1
  เวลา : 8.30 - 10.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.เลิศชัย จิตร์อารี ,อ.พัชรินทร์ บัวเย็น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวคนธ์ 087-1398523
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร
  เวลา : 8.00 - 9.20 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จันทนา 087-7182705
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ปลวกแดงพิทยาคม
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 188 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.กมลพร 081-3666554
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เพรักษมาตาวิทยา
  เวลา : 13.00-15.30น.
  วันที่ : 4 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ดวงพรพรรณ 085-3795332
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายวิหก วิทยานุกรณ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ลาซาล(มารดาพิทักษ์)
  เวลา : 14.00 - 15.30 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สมจิตร 081-8633727
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม
  เวลา : 15.00-16.00 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังหลังวิทยาคม
  เวลา : 15.30-16.30 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 80 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : แหลมสิงห์วิทยาคม
  เวลา : 11.00-13.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 133 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 - ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ รัตนคม ไม่ได้ไป - อ.พรชัย เหลืองวารี ไม่ได้ไป - อ.นภัส ศรีเจริญประมง ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 10.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : คิชฌกูฏวิทยา
  เวลา : 13.00 - 14.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ฟ้า 089-4046154 อ.ธัญญะ 089-6027474
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : คลองพลูวิทยา
  เวลา : 12.00 - 13.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 26 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวนีย์ 089-0958745
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : บางกะจะ
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 15 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.รัตนา 081-7155527
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.กฤติยา สัตย์พานิช
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
 • ผศ.ฉวี สิงหาด
  ชื่อโรงเรียน : คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 32 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อรุณี 085-9966759
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.พญาดา 082-3348517
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราษตระการคุณ
  เวลา : 8.30 - 12.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 340 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.นิภา 089-4042636
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • ผศ.ละเมียด ควรประสงค์
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว
  ชื่อโรงเรียน : บางกะจะ
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 15 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.รัตนา 081-7155527
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
  ชื่อโรงเรียน : แหลมสิงห์วิทยาคม
  เวลา : 11.00-13.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 133 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 - ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ รัตนคม ไม่ได้ไป - อ.พรชัย เหลืองวารี ไม่ได้ไป - อ.นภัส ศรีเจริญประมง ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์
 • อ.พัชรินทร์ บัวเย็น
  ชื่อโรงเรียน : สตรีประเสริฐศิลป์ 1
  เวลา : 8.30 - 10.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.เลิศชัย จิตร์อารี ,อ.พัชรินทร์ บัวเย็น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวคนธ์ 087-1398523
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
[ 6 รายการ ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
 • อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 10.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ดวงกมล กิจควร
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.อนันตชัย แปดเจริญ
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.พิม บุญแสนศิริ
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
[ 3 รายการ ] คณะนิติศาสตร์
 • อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
[ 13 รายการ ] คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.ทวีศักดิ์ สัมมา
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา
  ชื่อโรงเรียน : สตรีประเสริฐศิลป์ 1
  เวลา : 8.30 - 10.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.เลิศชัย จิตร์อารี ,อ.พัชรินทร์ บัวเย็น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวคนธ์ 087-1398523
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม
  เวลา : 15.00-16.00 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังหลังวิทยาคม
  เวลา : 15.30-16.30 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 80 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.วิระ ศรีมาลา
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 32 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อรุณี 085-9966759
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.พญาดา 082-3348517
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราษตระการคุณ
  เวลา : 8.30 - 12.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 340 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.นิภา 089-4042636
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร
  เวลา : 8.00 - 9.20 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จันทนา 087-7182705
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ปลวกแดงพิทยาคม
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 188 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.กมลพร 081-3666554
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มะขามสรรเสริญ
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แต๋ม 085-0956301
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.50
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ลาซาล(มารดาพิทักษ์)
  เวลา : 14.00 - 15.30 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สมจิตร 081-8633727
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : แก่งหางแมวพิทยาคาร
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 54 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุพจนา 082-2076896
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : นายายอามพิทยาคม
  เวลา : 11.45-12.45 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 90 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แสงดารา 087-9517653
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ปรัชญา ใจสุทธิ
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ลาซาล(มารดาพิทักษ์)
  เวลา : 14.00 - 15.30 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สมจิตร 081-8633727
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
 • อ.วิชาญ ทุมทอง
 • อ.นที ยงยุทธ
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ รัตนคม
 • อ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
  ชื่อโรงเรียน : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
  เวลา : 13.30-15.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 73 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.พรชัย เหลืองวารี
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องยานวิสุทธิ์ อาคาร 2 - อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ไม่ได้ไป - อ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.00
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
 • ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
 • ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อวิทยาคาร
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 13 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุวรรณา 089-8099016
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
 • อ.ไพศาล โยมญาติ
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 32 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อรุณี 085-9966759
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.พญาดา 082-3348517
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราษตระการคุณ
  เวลา : 8.30 - 12.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 340 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.นิภา 089-4042636
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร
  เวลา : 8.00 - 9.20 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จันทนา 087-7182705
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ปลวกแดงพิทยาคม
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 188 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.กมลพร 081-3666554
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วัดป่าประดู่
  เวลา : 12.50 - 13.40 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 350 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วิทยา 081-2093450
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ระยองวิทยาคมปากน้ำ
  เวลา : 13.30 - 14.20 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อัจฉญา 086-6887335
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
  เวลา : 15.30 - 16.30 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ดารุณ 082-4658049
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มะขามสรรเสริญ
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แต๋ม 085-0956301
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.50
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ลาซาล(มารดาพิทักษ์)
  เวลา : 14.00 - 15.30 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สมจิตร 081-8633727
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อวิทยาคาร
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 13 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุวรรณา 089-8099016
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : แก่งหางแมวพิทยาคาร
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 54 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุพจนา 082-2076896
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : นายายอามพิทยาคม
  เวลา : 11.45-12.45 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 90 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แสงดารา 087-9517653
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม
  เวลา : 15.00-16.00 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังหลังวิทยาคม
  เวลา : 15.30-16.30 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 80 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
  เวลา : 13.30-15.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 73 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.พรชัย เหลืองวารี
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องยานวิสุทธิ์ อาคาร 2 - อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ไม่ได้ไป - อ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.00
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 09.50 - 10.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.พรชัย เหลืองวารี ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2 (226)
  สถานที่นัดหมาย : ขึ้นรถ หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.00 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 10.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : สะพานเลือกวิทยาคม
  เวลา : 13.00 - 14.00 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 17 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.นิทัศน์ นิลฉวี
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.วิสันต์ พูนชุย
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
[ 8 รายการ ] คณะนิเทศศาสตร์
 • อ.สุทธินันท์ โสตวิถี
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.เสาวนีย์ วรรณประภา
  ชื่อโรงเรียน : แหลมสิงห์วิทยาคม
  เวลา : 11.00-13.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 133 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 - ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ รัตนคม ไม่ได้ไป - อ.พรชัย เหลืองวารี ไม่ได้ไป - อ.นภัส ศรีเจริญประมง ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 31 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ชุติกาญจน์ 081-8639890
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : บางกะจะ
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 15 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.รัตนา 081-7155527
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
  เวลา : 13.30-15.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 73 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.พรชัย เหลืองวารี
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องยานวิสุทธิ์ อาคาร 2 - อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ไม่ได้ไป - อ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.00
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 09.50 - 10.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.พรชัย เหลืองวารี ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2 (226)
  สถานที่นัดหมาย : ขึ้นรถ หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.00 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
 • อ.สกล กิจจริต
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อวิทยาคาร
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 13 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุวรรณา 089-8099016
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
 • อ.พรพิมล สงกระสันถ์
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.รดาธร ศรีสายหยุด
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
[ 7 รายการ ] คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • อ.เข็มชาติ เชยชม
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษาสอยดาว
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.สกล กิจจริต ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.วุฒิ 084-8831594 จำนวน 50 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 10.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย
  ชื่อโรงเรียน : แหลมสิงห์วิทยาคม
  เวลา : 11.00-13.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 133 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 - ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ รัตนคม ไม่ได้ไป - อ.พรชัย เหลืองวารี ไม่ได้ไป - อ.นภัส ศรีเจริญประมง ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
 • อ.ภัทรา ศรีสุโข
 • อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 10.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
  ชื่อโรงเรียน : ลาซาล(มารดาพิทักษ์)
  เวลา : 14.00 - 15.30 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สมจิตร 081-8633727
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
  เวลา : 13.30-15.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 73 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.พรชัย เหลืองวารี
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องยานวิสุทธิ์ อาคาร 2 - อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ไม่ได้ไป - อ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.00
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 09.50 - 10.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.พรชัย เหลืองวารี ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2 (226)
  สถานที่นัดหมาย : ขึ้นรถ หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.00 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • อ.ปฏิวัติ สุริโย
  ชื่อโรงเรียน : แหลมสิงห์วิทยาคม
  เวลา : 11.00-13.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 133 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 - ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ รัตนคม ไม่ได้ไป - อ.พรชัย เหลืองวารี ไม่ได้ไป - อ.นภัส ศรีเจริญประมง ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
[ 3 รายการ ] กองบริการการศึกษา
 • นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  ชื่อโรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร
  เวลา : 8.00 - 9.20 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จันทนา 087-7182705
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ปลวกแดงพิทยาคม
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 188 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.กมลพร 081-3666554
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วัดป่าประดู่
  เวลา : 12.50 - 13.40 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 350 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วิทยา 081-2093450
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ระยองวิทยาคมปากน้ำ
  เวลา : 13.30 - 14.20 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อัจฉญา 086-6887335
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
  เวลา : 15.30 - 16.30 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ดารุณ 082-4658049
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เพรักษมาตาวิทยา
  เวลา : 13.00-15.30น.
  วันที่ : 4 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ดวงพรพรรณ 085-3795332
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายวิหก วิทยานุกรณ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ระยองวิทยาคมปากน้ำ
  เวลา : 11.15 - 12.10 น.
  วันที่ : 3 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อัจฉญา 086-6887335
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.30 น.
  คนขับรถ : นายวิหก วิทยานุกรณ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เครือหวายวิทยาคม
  เวลา : 10.30 - 11.30 น.
  วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 24 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีนา 086-7644201
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 9.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : หนองตาคงพิทยาคาร
  เวลา : 12.30 - 13.30 น.
  วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 55 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.กิตติวรา 089-0874465
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 9.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : คิชฌกูฏวิทยา
  เวลา : 13.00 - 14.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ฟ้า 089-4046154 อ.ธัญญะ 089-6027474
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : คลองพลูวิทยา
  เวลา : 12.00 - 13.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 26 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวนีย์ 089-0958745
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก
  เวลา : 8.30 - 9.20 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 211 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จารุวรรณ 086-1238985
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อวิทยาคาร
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 13 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารยธนวัฒน์ กันภัย ,ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ,ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.สำราญ ชำโสม
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุวรรณา 089-8099016
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : แก่งหางแมวพิทยาคาร
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 54 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุพจนา 082-2076896
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษานายายอาม
  เวลา : 9.00 - 10.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 60 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ปฏิณญา 080-8261370
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : นายายอามพิทยาคม
  เวลา : 11.45-12.45 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 90 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แสงดารา 087-9517653
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม
  เวลา : 15.00-16.00 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังหลังวิทยาคม
  เวลา : 15.30-16.30 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 80 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 09.50 - 10.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,อ.พรชัย เหลืองวารี ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2 (226)
  สถานที่นัดหมาย : ขึ้นรถ หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.00 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 10.20-12.10 น.
  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ ,อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.แสงอุทิศ พรมเมือง ,อ.อนันตชัย แปดเจริญ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2 - อ.กฤตติยา สัตย์พานิช ไม่ได้ไป - อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา ไม่ได้ไป - อ.ณิชาภา เจริญรูป ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
 • นางสาวณัชชา โตโพธิ์กลาง
 • นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  ชื่อโรงเรียน : สอยดาววิทยา
  เวลา : 14.40 - 15.10 น.
  วันที่ : 21 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 201 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย ,อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ชาตรี งามเสงี่ยม ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์ ,อ.สกล กิจจริต
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.ประเสริฐ 081-3998767 จำนวน 200 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.อังคณา 086-1090491 จำนวน 160 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ่อไร่วิทยาคม
  เวลา : 9.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 18 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 75 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ปรัชญา ใจสุทธิ ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล ,อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.สกล กิจจริต ,อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : อ.หยกหลิน 086-2633741 จำนวน 75 คน
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ้านค่าย
  เวลา : 15.30 - 16.10 น.
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 250 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.อาทิตย์ คำต่าย ,อ.วิสันต์ พูนชุย ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 32 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อรุณี 085-9966759
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.พญาดา 082-3348517
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตราษตระการคุณ
  เวลา : 8.30 - 12.00 น.
  วันที่ : 13 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 340 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พฤหัส พิมสา ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.นิภา 089-4042636
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ,อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ ,อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์ ,อ.รดาธร ศรีสายหยุด ,อ.กุลพร พุทธมี ,อ.นิทัศน์ นิลฉวี ,ผศ.ฉวี สิงหาด ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อุ่นณา 086-1098306
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีประเสริฐศิลป์ 1
  เวลา : 8.30 - 10.00 น.
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.เลิศชัย จิตร์อารี ,อ.พัชรินทร์ บัวเย็น ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เสาวคนธ์ 087-1398523
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร
  เวลา : 8.00 - 9.20 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 200 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.จันทนา 087-7182705
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ปลวกแดงพิทยาคม
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 7 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 188 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.กมลพร 081-3666554
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 6.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วัดป่าประดู่
  เวลา : 12.50 - 13.40 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 350 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วิทยา 081-2093450
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ระยองวิทยาคมปากน้ำ
  เวลา : 13.30 - 14.20 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อัจฉญา 086-6887335
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
  เวลา : 15.30 - 16.30 น.
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ดารุณ 082-4658049
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เพรักษมาตาวิทยา
  เวลา : 13.00-15.30น.
  วันที่ : 4 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ดวงพรพรรณ 085-3795332
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายวิหก วิทยานุกรณ์
   
  ชื่อโรงเรียน : ระยองวิทยาคมปากน้ำ
  เวลา : 11.15 - 12.10 น.
  วันที่ : 3 ธันวาคม 2555
  จำนวนนักเรียน : 100 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.อัจฉญา 086-6887335
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.30 น.
  คนขับรถ : นายวิหก วิทยานุกรณ์
   
  ชื่อโรงเรียน : มะขามสรรเสริญ
  เวลา : 14.30 - 15.30 น.
  วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 71 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แต๋ม 085-0956301
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 13.50
  คนขับรถ : นายขัตติยะ เรืองภักดิ์
   
  ชื่อโรงเรียน : เครือหวายวิทยาคม
  เวลา : 10.30 - 11.30 น.
  วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 24 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีนา 086-7644201
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 9.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : หนองตาคงพิทยาคาร
  เวลา : 12.30 - 13.30 น.
  วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 55 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.กิตติวรา 089-0874465
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 9.30 น.
  คนขับรถ : นายชำนาญ จันทรามาตร
   
  ชื่อโรงเรียน : ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
  เวลา : 11.00 - 12.00 น.
  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 31 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ชุติกาญจน์ 081-8639890
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 10.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : บางกะจะ
  เวลา : 13.00 - 13.50 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 15 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.รัตนา 081-7155527
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
  เวลา : 8.30 - 9.30 น.
  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.กฤติยา สัตย์พานิช ,ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ,อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ ,อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.เฉลิมชัย 087-5871126
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00
  คนขับรถ : นายดำรงค์ีรักษ์ ธุรี
   
  ชื่อโรงเรียน : แก่งหางแมวพิทยาคาร
  เวลา : 15.00 - 16.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 54 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.สุพจนา 082-2076896
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก :
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : เตรียมศึกษานายายอาม
  เวลา : 9.00 - 10.00 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 60 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.ปฏิณญา 080-8261370
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : นายายอามพิทยาคม
  เวลา : 11.45-12.45 น.
  วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 90 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วิระ ศรีมาลา
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.แสงดารา 087-9517653
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอนุชาติ ร่วมโพธิ์รี
   
  ชื่อโรงเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม
  เวลา : 15.00-16.00 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม
  เวลา : 15.00-16.00 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 160 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังหลังวิทยาคม
  เวลา : 15.30-16.30 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 80 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : วังหลังวิทยาคม
  เวลา : 15.30-16.30 น.
  วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 80 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ :
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : ตกพรมวิทยาคาร
  เวลา : 8.40-9.30 น.
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 33 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.เสาวนีย์ วรรณประภา ,อ.ปฏิวัติ สุริโย ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ,อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร ,อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ชั้นล่างของอาคาร อ.พรชัย เหลืองวารี (ไม่ได้ไป) อ.ทวีศักดิ์ รัตนคม (ไม่ได้ไป) อ.นภัส ศรีเจริญ ประมง (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 7.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : มัธยมวัดเขาสุกิม
  เวลา : 15.00-15.50 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 37 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.พงศธร จันทร์ตรี ,อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ ,อ.นที ยงยุทธ ,ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ ,อ.สุเทพ สุสาสนี ,อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์ ,อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 2 อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน (ไม่ได้ไป) อ.ฉวี สิงหาด (ไม่ได้ไป)
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 14.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ
  เวลา : 10.00 - 11.00 น.
  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 50 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ,อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : หน้าตึก 4
  เวลารถออก : 09.30 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-11.15 น.
  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ,อ.ดวงมณี ทองคำ ,ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ ,อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ,อ.กนกวรรณ อยู่ไสว ,อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.วิระ ศรีมาลา ,อ.พิม บุญแสนศิริ ,อ.ธันวดี ดอนวิเศษ ,อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ,อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ ,อ.พรพิมล สงกระสันถ์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ ,นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้อง แนะแนวชั้น 2 อ.วิระ ศรีมาลา แทน อ.วิชาญ ทุมทอง อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ไม่ได้ไป อ.ฉวี สิงหาด ไม่ได้ไป อ.ละเมียด ควรประสงค์ ไม่ได้ไป อ.อรรถกร คำฉัตร ไม่ได้ไป
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายสมศักดิ์ แดงเปี่ยม
   
  ชื่อโรงเรียน : สะพานเลือกวิทยาคม
  เวลา : 13.00 - 14.00 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 17 คน
  รายชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์ ,อ.ไพศาล โยมญาติ
  คำสั่ง : -ไม่มีเอกสารแนบ-
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนวชั้น 2
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 12.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   
  ชื่อโรงเรียน : เบญจมานุสรณ์
  เวลา : 8.30-10.20 น.
  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2555
  จำนวนนักเรียน : 150 คน
  รายชื่ออาจารย์ : อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ,อ.สุทธินันท์ โสตวิถี ,อ.เข็มชาติ เชยชม ,อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย ,อ.ทวีศักดิ์ สัมมา ,อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ,อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง ,อ.ศตวรรษ ทิพโสต ,อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ,อ.ดวงกมล กิจควร ,นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์
  คำสั่ง : ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  หมายเหตุ : ห้องแนะแนว ชั้น 2 - อ.พรโชค อู่สมบูรณ์ ไม่ได้ไป - อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร ไม่ได้ไป - อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว ไม่ได้ไป - อ.วิกันยา ประทุมยศ เปลี่ยนเป็น อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  สถานที่นัดหมาย : อาคาร 4
  เวลารถออก : 8.00 น.
  คนขับรถ : นายอำนาจ ศรีกระจ่าง
   

เอกสารการรับสมัคร


เอกสารประกอบรับสมัคร
สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ใช้ username และ password เดียวกับ
ระบบยืนยันตัวตน(Authentication)
USERNAME : 
PASSWORD :