สำหรับอาจารย์ >> ตารางพบผู้บริหารสำหรับอาจารย์


แสดงเฉพาะรายการที่มีตารางพบผู้บริหาร


[ 4 รายการ ] คณะครุศาสตร์
 • อ.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
 • อ.ธันวดี ดอนวิเศษ
 • อ.ชาญลักษณ์ เยี่ยมมิตร
 • อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
[ 12 รายการ ] คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • อ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ
 • ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์
 • ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์
 • อ.ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์
 • อ.พรชัย เหลืองวารี
 • อ.ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย์
 • อ.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
 • ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์
 • อ.สุทิศา พินิจไพฑูรย์
 • อ.กุลพร พุทธมี
 • อ.เลิศชัย จิตร์อารี
 • อ.ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล
[ 16 รายการ ] คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
 • อาจารย์วยากร อุดมโภชน์
 • อ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
 • อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข
 • อ.พรพิมล ฉายแสง
 • อ.ดวงมณี ทองคำ
 • อ.พงศธร จันทร์ตรี
 • อ.ศศินภา บุญพิทักษ์
 • อ.กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
 • อ.ดร.สินาด โกศลานันท์
 • อ.สำราญ ชำโสม
 • อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา
 • อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง
 • อ.พฤหัส พิมสา
 • อ.อาทิตย์ คำต่าย
 • อ.ธนวัฒน์ จุ่นหัวโทน
 • อ.ชาตรี งามเสงี่ยม
[ 17 รายการ ] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • อาจารยธนวัฒน์ กันภัย
 • ผศ.นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
 • อาจารย์ Liao Zhang Long
 • อาจารย์โอภาส โอทาน
 • นายอภิรักษ์ ชอบดี
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ พรเจีย
 • อ.พรโชค อู๋สมบูรณ์
 • อ.แสงอุทิศ พรมเมือง
 • อ.กนกวรรณ อยู่ไสว
 • อ.สุเทพ สุสาสนี
 • ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
 • อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
 • อ.เชษฐ์ณรัช อรชุน
 • อ.วงธรรม สรณะ
 • อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์
 • อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน
 • อ. ชัชวาลย์ มากสินธ์
[ 11 รายการ ] คณะวิทยาการจัดการ
 • อ.ศตวรรษ ทิพโสต
 • อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ
 • อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง
 • อ.กฤติยา สัตย์พานิช
 • ผศ.ฉวี สิงหาด
 • ผศ.ละเมียด ควรประสงค์
 • อ.ภานิตา โพธิ์แก้ว
 • อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
 • อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์
 • อ.พัชรินทร์ บัวเย็น
 • อ.ปัญญณัฐ ศิลาลาย
[ 6 รายการ ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาจารย์นิตยา ทองหนูนุ้ย
 • อ.ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร
 • อ.ดวงกมล กิจควร
 • อ.อนันตชัย แปดเจริญ
 • อ.พิม บุญแสนศิริ
 • อ.นิตยา ทองหนูนุ้ย
[ 3 รายการ ] คณะนิติศาสตร์
 • อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์
 • อ.เปรมฤทัย เจริญพงษ์
 • น.ส.กรณิการ์ นามวงษ์
[ 13 รายการ ] คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.ทวีศักดิ์ สัมมา
 • อ.วีระศักดิ์ ปรึกษา
 • อ.วิระ ศรีมาลา
 • อ.ปรัชญา ใจสุทธิ
 • อ.วิชาญ ทุมทอง
 • อ.นที ยงยุทธ
 • ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ รัตนคม
 • อ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
 • ผศ.ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง
 • ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
 • อ.ไพศาล โยมญาติ
 • อ.นิทัศน์ นิลฉวี
 • อ.วิสันต์ พูนชุย
[ 8 รายการ ] คณะนิเทศศาสตร์
 • อ.สุทธินันท์ โสตวิถี
 • ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์
 • อ.สมพงษ์ เส้งมณีย์
 • อ.เสาวนีย์ วรรณประภา
 • อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น
 • อ.สกล กิจจริต
 • อ.พรพิมล สงกระสันถ์
 • อ.รดาธร ศรีสายหยุด
[ 7 รายการ ] คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • อ.เข็มชาติ เชยชม
 • อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์
 • อ.ศันสนีย์ อาจนาฝ่าย
 • อ.ภัทรา ศรีสุโข
 • อ.ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน
 • อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
 • อ.ปฏิวัติ สุริโย
[ 3 รายการ ] กองบริการการศึกษา
 • นางสาวจงจิตต์ ศรีกระจ่าง
 • นางสาวณัชชา โตโพธิ์กลาง
 • นางสาวอมรรัตน์ เลขกาญจน์

เอกสารการรับสมัคร


เอกสารประกอบรับสมัคร
สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ใช้ username และ password เดียวกับ
ระบบยืนยันตัวตน(Authentication)
USERNAME : 
PASSWORD :