ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2562
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยบนทางถนน" ครั้งที่ 14
ส่งแบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 : Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistics Conference
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1