ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561
อ่านรายละเอียด
แจ้งข่าวการแพร่กระจายไวรัส Ransomware mssecsvc.exe ภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศ ransomware mssecsvc.exe ระบาดที่อาคาร 36 โดยหน่วยงานที่พบว่ามีการระบาดคือ หน่วยงานธุรการ, หน่วยงานการเงิน, หน่วยงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร , หน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ, หน่วยงานกองนโยบายและแผน, หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานกองบริการการศึกษาซึ่งอยู่ในวง Network หรือเครือข่ายเดียวกัน
อ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
ประเภทโปสเตอร์ / บรรยาย
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561
ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
อ่านรายละเอียด
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"
ส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561
ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เปิดรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561
ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 (อัพเดทล่าสุด)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่แนวทางความรู้ในด้านดังกล่าวสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 1


Untitled Document
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8