ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ
ส่งบทความต้นฉบับทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม Minitab" รุ่นที่ 2
อบรมวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียด
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source
เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ส่งบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560
อ่านรายละเอียด
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"
ผู้ที่สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม
รับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่แนวทางความรู้ในด้านดังกล่าวสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 1