ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนวิจัย 4 ทุน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข่าวทุนวิจัย 4 ทุน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียด
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านรายละเอียด
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านรายละเอียด
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 ที่เสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ่านรายละเอียด
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ด้านการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ด้านการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 "ด้านการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม"
ส่งข้อเสนอการวิจัยภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลาไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
เชิญส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
ส่งข้อเสนอแบบย่อ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ไม่เกิน 10.00 น. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เท่านั้น
เชิญส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
ส่งข้อเสนอแบบย่อ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ไม่เกิน 10.00 น. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เท่านั้น
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่แนวทางความรู้ในด้านดังกล่าวสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (อัพเดทล่าสุด)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 1


Untitled Document
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8