ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย" รายการสมรภูมิไอเดีย
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับทุน "คนสร้างไอเดีย" จำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC Thailand International College Consortium
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
อ่านรายละเอียด
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
นักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1