ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด
เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6
ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
อ่านรายละเอียด
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ประกาศ ! เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ในประชุมวิชาการรำไพพรรณี (Proceeding)
รับบทความเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่แนวทางความรู้ในด้านดังกล่าวสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (อัพเดทล่าสุด)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 1


Untitled Document
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8