ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 "ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล: Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era"
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน"
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 "เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019"
ส่งบทความเข้าร่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1