ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562
อ่านรายละเอียด
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) TCI กลุ่มที่ 2
สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเล่มที่ 12 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียด
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562
สมัครรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century"
ส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่งข้อเสนอตามกรอบงานวิจัยที่สนใจ ด้วยตนเอง ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ไม่เกิน 12.00 น. เท่านั้น
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่งเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน
การเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการส่งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงคณาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ทางระบบ eDocument เรียบร้อยแล้ว
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่งข้อเสนอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th เท่านั้นข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน"
อบรมวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคาร 36
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 4-8 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 4-8 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา
โครงการคลินิกวิจัย เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยสู่การขอผลงานทางวิชาการ"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 36301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (อัพเดทล่าสุด)