ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติได้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย
มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ 2560
เชิญบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิจัย ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2560
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2"
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัยได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม
รับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่แนวทางความรู้ในด้านดังกล่าวสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 1