ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! การปิดระบบส่งวารสารวิจัยรำไพพรรณี
ปิดระบบส่งวารสารวิจัยรำไพพรรณี
อ่านรายละเอียด
การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมทางเว็บไซต์ระบบ NRMS (www.nrms.go.th)
อ่านรายละเอียด
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นระยะเวลา 2 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียด
ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วารสารวิชชาได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI)) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2
อ่านรายละเอียด
เชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
อ่านรายละเอียด



ข่าวแหล่งทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1




ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่แนวทางความรู้ในด้านดังกล่าวสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (อัพเดทล่าสุด)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 1


Untitled Document
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8