ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future"
ลงทะเบียนและส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562
ส่งบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ทั้งแบบภายในประเทศและภายนอกประเทศ
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
ส่งบทความวิจัยและวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1