ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร
กำหนดตีพิมพ์ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
มีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
อ่านรายละเอียด
งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญบุคลากร ร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การรับรู้และความต้องการในการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/Qc2rsG
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่งข้อเสนอตามกรอบงานวิจัยที่สนใจ ด้วยตนเอง ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ไม่เกิน 12.00 น. เท่านั้น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1