ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562
อ่านรายละเอียด
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียด
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562
สมัครรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century"
ส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียด
ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 "นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0"
ส่งผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่งข้อเสนอตามกรอบงานวิจัยที่สนใจ ด้วยตนเอง ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ไม่เกิน 12.00 น. เท่านั้น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา