ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
อ่านรายละเอียด
นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด
เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6
ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
อ่านรายละเอียด
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

Untitled Document
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8