ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียด
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สมัครทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
ส่งผลงานได้ตัั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียด
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่คณะต้นสังกัดของนักวิจัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลาไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
อ่านรายละเอียด
การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 ศาสตร์พระราชา : นัยสำคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอ "โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ"
ขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

Untitled Document
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8