ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ
ส่งบทความต้นฉบับทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
อ่านรายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม Minitab" รุ่นที่ 2
อบรมวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียด
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source
เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม
รับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา