ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560 (หรือจนกว่าจะครบ 151 บทความ)
รับลงทะเบียนเพียง 151 บทความ
- ภาคโปสเตอร์ 56 บทความ
- ภาคบรรยาย 95 บทความ
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ี 15 ก.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560

ปิดรับสมัครเฉพาะเข้าร่่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral

สำหรับนักวิจัย เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยไว้)

นำเสนอผลงาน ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย. 2560

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
1,500 บาท

ค่าลงทะเบียนนำเสนอนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง ประกาศนียบัตร 1 ใบ

* เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากวันงานนำเสนอ 1 เดือน
* เมื่อลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียน 1,500/2,000 บาท) คุณจะมีสิทธิ์เข้าฟังการบรรยายอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 300 บาท

ร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธ.ค. 2560

ประเภทเข้าร่วมฟังบรรยาย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
300 บาท

ค่าลงทะเบียนนำเสนอนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง

* หากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า จะไม่ได้รับกระเป๋าเอกสาร และอาหารกลางวัน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039)319111 ต่อ 23515
โทรสาร : 039-471056

อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย,นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48957-9
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา