ขณะนี้ผู้เข้านำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (oral) มีจำนวน 8 บทความ
ผู้เข้านำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (poster) มีจำนวน 22 บทความ
โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะรับลงทะเบียนจำนวน 150 บทความเท่านั้น
สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039)319111 ต่อ 23515
โทรสาร : 039-471056

อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย,นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48957-9
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา