ขณะนี้ผู้เข้านำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (oral) มีจำนวน 65 บทความ
ผู้เข้านำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (poster) มีจำนวน 56 บทความ
โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะรับลงทะเบียนจำนวน 151 บทความเท่านั้น
สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมฟัง

* หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039)319111 ต่อ 23515
โทรสาร : 039-471056

อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย,นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48957-9
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา