ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
112 ส.ค. 2560 นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000รอเช็คสถานะ
211 ส.ค. 2560อาจารย์จิตราพร งามเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000รอเช็คสถานะ
310 ส.ค. 2560นางสาวกฤษญา เกตจินดาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
410 ส.ค. 2560นางสาวอนงค์นาฎ เลิศรัตนาวรชัยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
510 ส.ค. 2560อาจารย์ ดร.ธนกร ภิบาลรักษ์สำนักศิลปะวัฒนธรรมแลพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
65 ส.ค. 2560อาจารย์สมยศ ศรีคงรักษ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
74 ส.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วารีสอาดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
84 ส.ค. 2560นางธีรดา สืบวงษ์ชัยโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
92 ส.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
101 ส.ค. 2560นางสาวภัชราภา จันทเพ็ชร์มหาวิทยาลัยอันฮุยนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
111 ส.ค. 2560อาจารย์นิทัศนีย์ เจริญงามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1231 ก.ค. 2560อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1329 ก.ค. 2560อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1428 ก.ค. 2560อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ จันเตเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1526 ก.ค. 2560อาจารย์เบญจพร ประจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1626 ก.ค. 2560นางกอพร ต่อวัฒนกิจกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1725 ก.ค. 2560อาจารย์อดิศร กุลวิทิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1825 ก.ค. 2560อาจารย์กุลปราณี ศรีใยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1925 ก.ค. 2560อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
2024 ก.ค. 2560อาจารย์เธียรชัย หลิมเจริญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1   2   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 31 คน / 2 หน้า