ใส่คำค้นหา


เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
130 ก.ย. 2560อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
230 ก.ย. 2560อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
330 ก.ย. 2560นายประสาน จันทร์ดาสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
430 ก.ย. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธเนศวาณิชย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหงนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
530 ก.ย. 2560นางอุทัยวรรณ ทองเอมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
630 ก.ย. 2560นายอนันต์ เล็กสู่สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
730 ก.ย. 2560อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
830 ก.ย. 2560นางจินดารัตน์ นลินธนาลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
930 ก.ย. 2560อาจารย์เบญจพร ประจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้วoral
1030 ก.ย. 2560นางสาวดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคลคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้วoral
1130 ก.ย. 2560นายรัฐพงศ์ ปะทักขินังสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1230 ก.ย. 2560นายณัฐกานต์ ปึงธนาพิทักษ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1330 ก.ย. 2560นายรักศักดิ์ คุ้มชนม์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1430 ก.ย. 2560นางสาวปณิชา บุญวัชรภัยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1530 ก.ย. 2560นางสาวพรรณษา พลอยงามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1630 ก.ย. 2560อาจารย์บัลลังก์ สันทัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1730 ก.ย. 2560อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1830 ก.ย. 2560นายจักรกฤษณ์ วิเชียรมงคลคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการธุรกิจโลก วิทยาลัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1930 ก.ย. 2560นายพศวัต สุขสบายมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
2030 ก.ย. 2560อาจารย์ปริญ วีระพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
1   2   3   4   5   6   7   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 131 คน / 7 หน้า