ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
123 ต.ค. 2560 ฟัง-300รอเช็คสถานะ
23 ต.ค. 2560อาจารย์วราลี ถนอมชาติคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีฟัง-300รอเช็คสถานะ
33 ต.ค. 2560อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีฟัง-300ชำระเงินแล้ว
43 ต.ค. 2560อาจารย์ณัฐวุฒิ จั่นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฟัง-300ชำระเงินแล้ว
530 ก.ย. 2560อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
630 ก.ย. 2560อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
730 ก.ย. 2560นายประสาน จันทร์ดาสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
830 ก.ย. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธเนศวาณิชย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหงนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
930 ก.ย. 2560นางอุทัยวรรณ ทองเอมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1030 ก.ย. 2560นายอนันต์ เล็กสู่สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1130 ก.ย. 2560อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1230 ก.ย. 2560นางจินดารัตน์ นลินธนาลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1330 ก.ย. 2560อาจารย์เบญจพร ประจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้วoral
1430 ก.ย. 2560นางสาวดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคลคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้วoral
1530 ก.ย. 2560นายรัฐพงศ์ ปะทักขินังสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1630 ก.ย. 2560นายณัฐกานต์ ปึงธนาพิทักษ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1730 ก.ย. 2560นายรักศักดิ์ คุ้มชนม์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1830 ก.ย. 2560นางสาวปณิชา บุญวัชรภัยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1930 ก.ย. 2560นางสาวพรรณษา พลอยงามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
2030 ก.ย. 2560อาจารย์บัลลังก์ สันทัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
1   2   3   4   5   6   7   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 135 คน / 7 หน้า