ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
119 ก.ย. 2560นายเชิดศักดิ์ ศรีเมืองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000รอเช็คสถานะ
218 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000รอเช็คสถานะขาดหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนค่ะ
318 ก.ย. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
418 ก.ย. 2560นายปริญ วีระพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000รอเช็คสถานะขาดหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนค่ะ
515 ก.ย. 2560นางสาววิมลพรรณ ช่างคิดมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
614 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.ปกาศิต ฮงทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
714 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.ปกาศิต ฮงทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
814 ก.ย. 2560นางสุดารัตน์ เผ่ามงคลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
912 ก.ย. 2560นายศรณรงค์ ปล่องทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000รอเช็คสถานะขาดหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนค่ะ
1012 ก.ย. 2560อาจารย์กนกวรรณ อยู่ไสวสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์ 5 ปี ร่วมผลิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1111 ก.ย. 2560นางสาวกนกนุช เหล่าทองสารโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1211 ก.ย. 2560อาจารย์ภูเทพ ประภากรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1310 ก.ย. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรีหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1410 ก.ย. 2560นางสาววิทมา ธรรมเจริญคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
159 ก.ย. 2560นางสาวปัทมา กะจะวงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
168 ก.ย. 2560อาจารย์กาญจนา สมพื้นคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
177 ก.ย. 2560นางสาวเพ็ญจันทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
187 ก.ย. 2560อาจารย์พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
197 ก.ย. 2560อาจารย์ณิชชา อ่อนอุดมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
205 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
1   2   3   4   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 63 คน / 4 หน้า