ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
130 ก.ย. 2560อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
230 ก.ย. 2560นายจักรกฤษณ์ วิเชียรมงคลคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการธุรกิจโลก วิทยาลัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
330 ก.ย. 2560นายพศวัต สุขสบายมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
430 ก.ย. 2560อาจารย์ปริญ วีระพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
530 ก.ย. 2560อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้วoral
630 ก.ย. 2560นางสาวคีรีวรรณ เจริญสุขมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
730 ก.ย. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อาษาคณะสาธารณสุขศาสตร์/ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้ว
830 ก.ย. 2560นายฐานชน จันทร์เรืองนักศึกษาดุษฎีบัณทิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000รอเช็คสถานะ
929 ก.ย. 2560นางสาวพัชรา สิริวัฒนเกตุมหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้ว
1029 ก.ย. 2560นายสุชาติ อัศวพงษ์เกษมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
1129 ก.ย. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1229 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1329 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิชสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
1429 ก.ย. 2560นายพัทธนันท์ ตาต๊ะสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
1529 ก.ย. 2560นางสาวสุภาพร นามวงค์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
1629 ก.ย. 2560นางสาวพิมใจ สุวรรณวงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
1729 ก.ย. 2560อาจารย์ธเนศพล เจริญราษฎร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1829 ก.ย. 2560นายวรัญ ศรีธรรมรงค์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
1929 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
2029 ก.ย. 2560นางโสภิตตา ประพฤทธิพงษ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   7   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 135 คน / 7 หน้า