ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
13 ก.ย. 2560นางสาววนิดา พิงสระน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
21 ก.ย. 2560อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
330 ส.ค. 2560อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
429 ส.ค. 2560อาจารย์อัคฆพงศ์ สถาวรินทุสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
526 ส.ค. 2560อาจารย์ ดร.ปรัชญา เฉลียวฉลาดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
626 ส.ค. 2560อาจารย์ ดร.วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
725 ส.ค. 2560อาจารย์ณัฐพร สนเผือกมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
822 ส.ค. 2560นายวินัย สว่างเรืองโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
921 ส.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1021 ส.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1121 ส.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร รวยป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1220 ส.ค. 2560นายอติชาต พิพัฒน์ผลมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1319 ส.ค. 2560อาจารย์นรา ระวาดชัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1418 ส.ค. 2560อาจารย์ปรอยฝน วงศ์ชาวจันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1511 ส.ค. 2560อาจารย์จิตราพร งามเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1610 ส.ค. 2560นางสาวกฤษญา เกตจินดาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1710 ส.ค. 2560นางสาวอนงค์นาฎ เลิศรัตนาวรชัยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1810 ส.ค. 2560อาจารย์ ดร.ธนกร ภิบาลรักษ์สำนักศิลปะวัฒนธรรมแลพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
195 ส.ค. 2560อาจารย์สมยศ ศรีคงรักษ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
204 ส.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วารีสอาดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 63 คน / 4 หน้า