ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
129 ก.ย. 2560อาจารย์ชินะกานต์ แสงอำนาจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
229 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
329 ก.ย. 2560นางสาวธนิยา นันตสุคนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
428 ก.ย. 2560อาจารย์ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
528 ก.ย. 2560นางสาวพิรัชพร อึ้งอรุณเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
628 ก.ย. 2560นางสาวพิชญ์ณี ตีรณากรณ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
727 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
827 ก.ย. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
927 ก.ย. 2560นางนงนุช นกสีมหาวิทยาลัยราฏพระนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
1026 ก.ย. 2560อาจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1126 ก.ย. 2560อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1226 ก.ย. 2560นางสาวกันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
1326 ก.ย. 2560นางสาวภัทรลดา ประมาณพลคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1426 ก.ย. 2560นางสาวเกศนี คุัมสุวรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1525 ก.ย. 2560นายศักดา กลัดสมบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1624 ก.ย. 2560อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
1724 ก.ย. 2560อาจารย์ภิรมย์ แก้วมณีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1822 ก.ย. 2560อาจารย์สริยาภา คันธวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
-1,500ชำระเงินแล้ว
1922 ก.ย. 2560นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้มสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-2,000ชำระเงินแล้วoral
2022 ก.ย. 2560อาจารย์พูนธนะ ศรีสระคูสาขาวิชาเทคโนโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   7   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 135 คน / 7 หน้า