ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
14 ส.ค. 2560นางธีรดา สืบวงษ์ชัยโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
22 ส.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
31 ส.ค. 2560นางสาวภัชราภา จันทเพ็ชร์มหาวิทยาลัยอันฮุยนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
41 ส.ค. 2560อาจารย์นิทัศนีย์ เจริญงามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
531 ก.ค. 2560อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
629 ก.ค. 2560อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
728 ก.ค. 2560อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ จันเตเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
826 ก.ค. 2560อาจารย์เบญจพร ประจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
926 ก.ค. 2560นางกอพร ต่อวัฒนกิจกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1025 ก.ค. 2560อาจารย์อดิศร กุลวิทิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1125 ก.ค. 2560อาจารย์กุลปราณี ศรีใยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1225 ก.ค. 2560อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1324 ก.ค. 2560อาจารย์เธียรชัย หลิมเจริญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1419 ก.ค. 2560นางสาวรุ่งรัตน์ สุนทรประยูรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1519 ก.ค. 2560นางสาวสุมนา ศรีกงพานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1619 ก.ค. 2560นายอนุชิต สุขกสิมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
1719 ก.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1818 ก.ค. 2560อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
1917 ก.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)2,000ชำระเงินแล้ว
2016 ก.ค. 2560อาจารย์ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,500ชำระเงินแล้ว
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 63 คน / 4 หน้า