ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี

โครงการ
กำหนดการประชุม
กำหนดการสำคัญ
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
1,500 บาท

ประเภทร่วมฟังบรรยายพิเศษ อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
200 บาท

    วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

    ค่าลงทะเบียนนำเสนอ นี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวัน2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ ประกาศนียบัตร 1 ใบ *เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 1 เล่ม ซีดี 1 แผ่น

    ค่าลงทะเบียนร่วมฟังบรรยายพิเศษ นี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ

    * เอกสารประกอบการประชุม(Proceeding) จะจัดพิมพ์และส่งให้นักวิจัยหลังจากจัดงานประชุมฯ ประมาณ 1 เดือน

    
วิธีการชำระเงิน
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
    ประเภท บัญชีออมทรัพย์
    เลขที่บัญชี 178-1-48957-9
    ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
    สาขา สี่แยกเขาไร่ยา

ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (proceeding)
  • 1