ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี

โครงการ
กำหนดการประชุม
ปฏิทินการประชุมวิชาการ
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบประชุมวิชาการฯ
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
1,500 บาท

ประเภทร่วมฟังบรรยายพิเศษ อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
300 บาท

    วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

    ค่าลงทะเบียนนำเสนอ นี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง ประกาศนียบัตร 1 ใบ

    ค่าลงทะเบียนร่วมฟังบรรยายพิเศษ รวมถึงกระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง

    * เอกสารประกอบการประชุม(Proceeding) นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาหลังจากจัดงานประชุมประมาณ 1 เดือน

    
วิธีการชำระเงิน
กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
    ประเภท บัญชีออมทรัพย์
    เลขที่บัญชี 178-1-48957-9
    ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
    สาขา สี่แยกเขาไร่ยา

ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (proceeding)
  • 1