ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)
โทร 039-319111 ต่อ 3505

อีเมลบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวบุศรา สาระเกษ email : bussara_sara@hotmail.com
นางสาวสุพัตรา รักษาพรต email : boobee_r@hotmail.com
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย email : kannika_bowling@hotmail.com
นางสาวนิตยา ต้นสาย email : anna_24t@hotmail.com
นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี email : PK_2628@hotmail.com
นางสาวชุติมา พิมลภาพemail : tang_pimolpap@hotmail.com
นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์ email : meaw---wow@hotmail.com
นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน email : jingjung11@hotmail.com