ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)
โทร 039-319111 ต่อ 10800
(ติดต่อในวัน - เวลาราชการ)
E-mail : research_rbru2010@hotmail.com

อีเมลบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวบุศรา สาระเกษ
email : bussara_sara@hotmail.com
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย
email : kannika_bowling@hotmail.com
นางสาวนิตยา ต้นสาย
email : anna_24t@hotmail.com
นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี
email : PK_2628@hotmail.com
นางสาวชุติมา พิมลภาพ
email : tang_vijai@hotmail.com
นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน
email : jingjung11@hotmail.com
นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ
email : nattanee.ds@gmail.com
นางสาวปองรัตน์ บุญลาภ
email : aom191035@hotmail.com