บุคลากร

 • รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

 • ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

 • ผศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ

  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
  กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  e-mail : research_rbru2010@hotmail.com


 • ผศ.ดร.นภดล แสงแข

  Ph.D. (Business in Human Resource) Msc. (Research Management) MBA. (Finance) วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  e-mail : research_rbru2010@hotmail.com

 • ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์

  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  e-mail : yardrung.s@rbru.ac.th

 • อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล

  ค.ม. (พัฒนศึกษา)
  ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ศาสนาและปรัชญา)

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  e-mail : patcharin_one@hotmail.com

 • นางสาวบุศรา สาระเกษ

  วท.บ. ( เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)
  วท.ม. (สถิติประยุกต์)

  ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
  E-mail : bussara_sara@hotmail.com

 • นางสาวกรรณิกา สุขสมัย

  กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
  วท.ม. (เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา)

  ตำแหน่ง : นักวิจัย
  E-mail : kannika_bowling@hotmail.com

 • นางสาวนิตยา ต้นสาย

  ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)

  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  E-mail : anna_24t@hotmail.com

 • นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี

  ศศ.บ. (สาขารัฐประศาสนศาสตร์ )

  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  e-mail : PK_2628@hotmail.com

 • นางสาวชุติมา พิมลภาพ

  บช.บ. (การบัญชี)

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
  e-mail : tang_vijai@hotmail.com

 • นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน

  บธ.บ. (การตลาด)

  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  e-mail : jingjung11@hotmail.com

 • นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ

  วทบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  e-mail : nattanee.ds@gmail.com

 • นางสาวปองรัตน์ บุญลาภ

  บชบ. การบัญชี

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  e-mail : aom191035@hotmail.com