ประกันคุณภาพ

รายงานประเมินตนเอง
      1. รายงานประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์) ปีการศึกษา 2557
      2. บทสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การติดตามผล
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
      1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
รายงานประจำปี
      1. รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
      1. คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2557
  • 1