โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนบริหาร


โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน


 • 1.งานประสานและติดตาม
  1.1 งานประสานทุนวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
  1.2 งานสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
  1.3 งานติดตามผลการวิจัย
 • 1. งานบริหารทั่วไป
  1.1 งานสารบรรณและธุรการ
  1.2 งานเลขานุการและประชุมพิธีการ
  1.3 งานบุคลากร
 • 1. งานเผยแพร่และพัฒนาเครือข่าย
  1.1 งานวารสารวิชาการและวิจัย
  1.2 งานจัดนิทรรศการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  1.3 งานประชุมสัมมนาวิชาการ
  1.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
  1.5 งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
 • 2. งานวิจัยประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
  2.1 งานวิจัยสถาบัน
  2.2 งานวิเคราะห์และประเมินผล
  2.3 งานประเมินคุณภาพงานวิจัย
 • 2. งานแผนและประกันคุณภาพ
  2.1 งานนโยบายและแผน
  2.2 งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  2.3 งานประกันคุณภาพและรายงานประจำปี
 • 2. งานสื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ
  2.1 งานสื่อ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์
  2.2 งานโสตทัศนูปกรณ์
  2.3 งานประชาสัมพันธ์
  2.4 งานเผยแพร่เอกสารและสารสนเทศงานวิจัย
 • 3. งานพัฒนานักวิจัย
  3.1 งานคลินิกวิจัยและฝึกอบรม
  3.2 งานจัดการความรู้
 • 3. งานการเงินและพัสดุ
  3.1 งานงบประมาณและการเงิน
  3.2 งานพัสดุ
 • 3. งานอำนวยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  3.1 งานประสานการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • 4. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลวิจัย
  4.1 งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  4.2 งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 • 5. งานจริยธรรมการวิจัย
  5.1 งานประสานและติดตามความก้าวหน้าด้านจริยธรรมการวิจัย
  5.2 งานรับรองจริยธรรมการวิจัย
  5.3 งานฐานข้อมูลจริยธรรมการวิจัย
 • คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  1. คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  หน้าที่
  1. กำหนดแผน ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  3. ออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามที่เห็นควร หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อสนองต่อมหาวิทยาลัย
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  5. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  หน้าที่
  1. วางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  2. ดำเนินการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ตามแผนที่กำหนดไว้
  3. พิจารณาและวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
  4. ควบคุมและกำกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  5. พิจารณาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  หน้าที่
  1. กำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  2. รวบรวม/ ระบุ/ วิเคราะห์/ และประเมินความเสี่ยง
  3. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และกำกับการบริหารความเสี่ยง
  4. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
  5. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
  6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
  4. คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการความรู้
  หน้าที่
  1. กำหนดนโยบายและแผนการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
  2. ศึกษาค้นคว้า นำเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดการองค์ความรู้
  3. ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
  4. สร้างเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  5. รวบรวม วิเคราะห์ สรุปและจัดทำรายงานการจัดการความรู้ภายในของหน่วยงาน