รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร

จำนวนทั้งหมด 75 คน
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ หน่วยงาน/ ภูมิลำเนา
1. รัชนี แก้วขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. ดร.นิสากร ยินดีจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์
3. นางสาวไปรยา ทองใส นักศึกษารัฐประศาสนศตร์
4. นายอนุพงษ์ กูลนรา นายกสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่
5. คฑาพร อธิบาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6. รัชนี อธิบาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7. นางสาวปัทมา ศรีสรรจันทร์ นักตรวจสอบภายใน
8. ดร.พิสุทธิ์ การบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา
9. คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10. ธงชัย ศรีเบญจโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์* คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11. นางสาวพัชราพร ลิ้มประยูร นักศึกษา*มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี*สระแก้ว
12. นางสาวนิตยา ทองหนูนุ้ย อาจารย์*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ปิยะพรรณ มีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. อุดม เครือวัลย์ อาจารย์
15. สินาด โกศลานันท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัด จันทบุรี
16. ทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์
17. นายอดิเทพ ชัยสังข์ อาจารย์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี
18. สุพัตรา รักษาพรต หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี
19. กาญจนา ตรีรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
20. นายทัศน์พล ปานิเสน อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
21. วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร คำฉัตร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23. นางณมนรัก คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24. นายเชษฐ์ณรัช อรชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25. นางสาวเกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26. นันทพร มูลรังษี อาจารย์
27. ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ อาจารย์
28. จีรนันท์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
29. อาจารย์ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ คณะนิเทศศาสตร์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สงกระสันต์ คณะนิเทศศาสตร์
31. นภาพร จิตต์ศรัทธา อาจารย์*คณะเทคโนโลยีการเกษตร*มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
32. นายพงศกร เยี่ยมรัมย์ ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์
33. นางสาวกาญจนา สมพื้น อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
34. นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๘ กรมการจัดหางาน
35. นางสาวกาญจนา ราชสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
36. ปณิตา มีสิทธิ์
37. อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง อาจารย์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จังหวัด จันทบุรี
38. นางสาวอุมาพร พงษ์วัฒนธรรม เจ้าพนักงานธุรการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี *จังหวัดเพชรบูรณ์
39. วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
40. รศ.สุรีย์พร พานิชอัตรา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41. ณัฐรดา แฮคำ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
42. อาทร สกุลวรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43. ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
44. นายณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
45. ลัดดา เชิดชมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
46. ธีรวุฒิ สุทธิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
47. อาจารย์ กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
48. นายภาณุวง เมฆไพบูลย์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
49. นายสุพัฒน์ กิตติวงศ์รักษา รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
50. นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
51. ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
52. ผศ.สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (จัดตั้ง)
53. รศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
54. ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
55. ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
56. รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
57. นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์
58. อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
59. ผศ.ปฏิคม ทองงจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
60. ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
61. ผศ.เลิศชัย จิตร์อารี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
62. ผศ.ดร.วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63. ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
64. ผศ.ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
65. ผศ.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์
66. ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี
67. ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี
68. รศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี
69. ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
70. ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา
71. ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ
72. ผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา
73. ผศ.ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
74. ผศ.ดร.สินาด ลานันท์ รองอธิการบดี ด้านบริหาร
75. ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี