...

...

...

แนวทางการทำงานและการเรียนการสอนออนไลน์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เชื้อโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จากที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับทำงาน หรือการเรียนการสอนจากที่บ้าน

เอกสาร : แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from HomeGoogle Classroom
- คู่มือการใช้งาน [สำหรับอาจารย์ผู้สอน]
- คู่มือการใช้งาน [สำหรับนักศึกษา]
- เว็บไซต์ classroom.google.com

Google Form [ทำแบบทดสอบออนไลน์]
- คู่มือการใช้งาน Google Form
- แนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน Google Form
- วีดิโอแนะนำการใช้งาน
RBRU Google Email
- สมัครใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัย ลงทะเบียน
- เข้าใช้งาน RBRU Mail เข้าใช้งาน

ใช้ Line สร้างห้องเรียนออนไลน์
- แนะนำ การใช้ Line สร้างห้องเรียนออนไลน์

เครื่องเมือสนับสนุนการเรียนการสอน


loom แอปพริเคชัน ช่วยบันทึกหน้าจอ
- คู่มือการใช้งาน [สำหรับอาจารย์ผู้สอน]

 • คู่มือและวีดีโอ : Thailand Microsoft in Education

 • - คู่มือการใช้งาน [ภาษาไทย]
  - เว็บไซต์ [ศึกษาการใช้งานพร้อมรับใบ Certificate]
  Office 365 A1 for Education
  - Office 365 A1 for Education [แบบฟอร์มขอสมัครใช้งาน]

 • คู่มือและวีดีโอ การใช้งานจาก Microsoft Thailand

 • คู่มือและวีดีโอ การใช้งานจากท่าน Supoet Srinutapong

 • คู่มือและวีดีโอ : EduTech Tomorrow by Lannacom


 • 1. เครื่องมือทำงานจากระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายรำไพพรรณี
  RBRU VPN
  เครือข่ายส่วนตัวเสมือนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี [ สนับสนุนการทำงาน BackOffice ของระบบ MIS , REG , Edoc ]

  - คู่มือการใช้งาน VPN
  - เว็บไซต์ https://vpn.rbru.ac.th/libvpn
  e-Doc (Web Application)
  - เว็บไซต์ http://doc.rbru.ac.th
  2. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ประชุม หรือสอนแบบถ่ายทอดสด
  Line,Facebook
  Google Hangouts Meet
  - คู่มือการใช้งาน Google Hangouts Meet
  Google Meet
  - [VDO] แนะนำการใช้งาน Google Meet


  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0 แฟกซ์ : 039-471069