ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ประกาศข่าว : 4 กันยายน 2560 แหล่่งที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่ลงข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย