มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA

วันที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์. นิ่มกระโทก รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน 35th WUNCA การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินเครือยข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครังที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ที่มาภาพ : ภาพกิจกรรม 34th WUNCA โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA
1
ทั้งหมด : 5 ระเบียน / 1 หน้า