สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 35

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 35412 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ (35) อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ปฏิคม ทองจริง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และทีมงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประชุมและดูสถานที่ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 WUNCA ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน  WUNCA ครั้งที่ 35
1
ทั้งหมด : 9 ระเบียน / 1 หน้า