ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการเข้าศึกษาดูงานที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวนทั้งสิ้น 15 คน การดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานระหว่างกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการทำงาน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560
1
ทั้งหมด : 14 ระเบียน / 1 หน้า