เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเทคโนโลยี RFID นี้เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่ได้พัฒนามาใช้แทนระบบบาร์โค้ดในระบบการค้นหา ยืมและคืนหนังสือเป็นการอ่านข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม รวมไปถึงการป้องกันการขโมยหนังสือ ในการนี้ได้มีการมอบรางวัลโครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2560 ให้กับผู้ที่ใช้บริการสารสนเทศมากที่สุด ประกอบไปด้วยสมาชิกประเภทอาจารย์-เจ้าหน้าที่ รางวัลที่ 1 ผศ. กรองทอง จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ รางวัลที่ 2 อาจารย์ธนภ จิตรแจ้ง อาจารย์ประจำคณะวิยาการจัดการ รางวัลที่ 3 ผศ.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และประเภทนักศึกษาภาคปกติรางวัลที่ 1 น.ส.ประกายแก้ว ฤกษ์เวียง นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลที่ 2 น.ส.วสุทธิดา จุลวิเชียร นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลที่ 3 น.ส.วทันยา โพธิ์อร่ามนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID
1
ทั้งหมด : 19 ระเบียน / 1 หน้า