ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 เรื่อง "ธรรมชาติ:คุณค่าแห่งชีวิต"

สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 เรื่อง "ธรรมชาติ: คุณค่าแห่งชีวิต" วันที่ 29 ส.ค.2561 ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ และป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
แรกสุด | ก่อนหน้า 1 2
ทั้งหมด : 28 ระเบียน / 2 หน้า