การเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถาณการณ์ โรคระบาด ไวรัส Covid-19