× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

เบอร์โทรศัพท์

039-319111 ต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ อาคาร สถานที่ ฝ่ายงาน เบอร์ภายใน มือถือ โทรศัพท์
1 อาคาร 36 สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 10199
2 อาคาร 36 สำนักงานอธิการบดี เลขาหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 10198 086-3187855
3 อาคาร 36 สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง 10159
4 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ ระบบ GF MIS 10110
5 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 10111 084-5630022 039-471081
6 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป 10112,10113
7 อาคารโรงรถ กองกลาง โรงรถ 10104
8 อาคาร 36 กองกลาง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10100
9 อาคาร 36 กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป 10101 039-417069
10 อาคาร 38 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) กองกลาง หน่วยงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 10101,10102
11 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 10109
12 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานตรวจสอบหลักฐาน ทางการเงิน งบรายได้ 10105
13 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานตรวจสอบหลักฐาน ทางการเงิน งบ งปม. 10107
14 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานบัญชี 10106
15 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน เคาน์เตอร์จ่ายเงิน 10108
16 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 10119
17 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 10115,10116 080-0937766 039-471082
18 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ 10117,10118
19 อาคาร 36 กองกลาง - เลขานุการและสวัสดิการ เลขานุการและสวัสดิการ 10120
20 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10123
21 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10124 081-9456329 039-471661
22 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ งานบริหารงานทั่วไป 10130,10131,10132 081-9456343
23 อาคาร 16 เรือนพยาบาล อาคารสถานที่และบริการ เรือนพยาบาล 10139
24 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ งานโยธา 10138
25 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ 10155
26 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 ตึก 36 10140
27 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ศูนย์รำไพ อาคาร 36 10156
28 ตู้ยามหอพักหญิง กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามหอหญิง 10158
29 ตู้ยามสุขุมวิท กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามสุขุมวิท ประตู 3 10156
30 ตู้ยามรักศักดิ์ชมูล กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามรักศักดิ์ชมูล ทางเข้าประตู 1 10157
31 สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 10030 039-471075
32 อาคาร 36 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน 10160
33 อาคาร 36 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานทั่วไป 10161
34 อาคาร 36 กองกลาง ศูนย์บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ (RBRU INFORMATION CENTER) 10165 039-319111
35 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10168 086-4402984 039-471053
36 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 10169
37 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานงบประมาณ 10170
38 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 10171
39 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานบริการวิชาการ 10172
40 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 19994
41 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานแผนงาน/งานสารสนเทศ 10173
42 อาคาร 36 กองกลาง หัวหน้างานงานประชาสัมพันธ์ 10164
43 อาคาร 36 กองกลาง ห้องงานประชาสัมพันธ์ 10166
44 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 10178
45 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา ผู้อำนวยการกอง กองบริการการศึกษา 10179
46 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10180
47 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา 10181 086-4403201 039-471070
48 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา ฝ่ายแนะแนว 10182 086-4403201,089-8337541 039-471070
49 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา งานทะเบียน 10183
50 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา งานทะเบียน 10184
51 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา 10185
52 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ คณบดี 11299
53 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ 11290
54 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ ธุรการ 11200 086-4457171 039-471063
55 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10631
56 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี 11399
57 อาคาร 36 สภาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10162
58 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน 11390
59 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย ธุรการคณะ 11300,11301 089-8336601 039-471061
60 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 11499
61 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ หัวหน้าสำนักงาน 11490
62 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ ธุรการสำนักบริการวิชาการ 11400 081-8113048
63 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม 11430
64 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา งานหลักสูตรแผนการเรียน 10186,10187 089-8337143 039-471070
65 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สินและจัดหารายได้ 11440 088-2781530
66 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11410 039-471050,039-471681
67 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11411
68 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11412
69 สนามกอล์ฟ สำนักบริการวิชาการ สนามกอล์ฟ คลับเฮ้า 11420 039-335493
70 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10188 086-4402974,081-9456315
71 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ 10190
72 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 10192
73 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 10191
74 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา 10193
75 อาคาร 1 (สำนักบริการวิชาการ) คณะครุศาสตร์ คณบดี 10299
76 อาคาร 1 (สำนักบริการวิชาการ) คณะครุศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 10290
77 อาคาร 1 (สำนักบริการวิชาการ) คณะครุศาสตร์ ธุรการคณะ 10200 086-4402826 039-471071
78 อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสาธิต 10210 039-471066
79 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ คณบดี 11599
80 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 11590
81 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ ธุรการคณะ 11500
82 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 11502
83 อาคาร 18 ภาควิชาอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณบดี 11699
84 อาคาร 18 ภาควิชาอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน 11690
85 อาคาร 18 ภาควิชาอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ธุรการคณะ 11600 088-2781612
86 อาคาร 36 ผู้บริหาร อธิการบดี 19999
87 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 19998
88 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19997
89 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 19996
90 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 19993
91 อาคาร 36 ผู้บริหาร เลขานุการอธิการบดี 19991,19992 081-3774966 , 080-8214847
92 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 10171
93 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 10790
94 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 19986
95 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี เลขารองอธิการบดี 19980
96 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดี 10399
97 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าสำนักงาน 10390
98 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10301,10302 086-4815483 039-471073
99 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวางแผน 10398
100 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 10397
101 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 10396
102 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารช่างเกษตร 10320
103 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องโสตทัศนุปกรณ์ ชั้น 1 10305
104 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 1 10306
105 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22201 10307
106 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22204 10308
107 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22208 10309
108 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 3 ห้อง 22302 10310
109 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22401 10311
110 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22403 10312
111 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22406 10313
112 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22402 10314
113 อาคารคณะเกษตร(หลังเก่า) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกวิทย์ - อาคาร (อาคาร 21) อาคารเกษตร(หลังเก่า) 10330
114 อาคารคณะเกษตร(หลังเก่า) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกวิทย์ - อาคาร (อาคาร 21) อาคารเกษตร(หลังเก่า) 10331
115 อาคารวิจัย(โดม) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิจัย(โดม) 10340
116 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลีนิคเทคโนโลยี 10350
117 อาคาร 23 อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 10360
118 อาคาร 26 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 (อาคาร 26) 10370
119 อาคาร 26 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 2 (อาคาร 26) 10371
120 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมชัยพฤษ์ 10380
121 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดี 10499
122 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าสำนักงาน 10490
123 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธุรการคณะ 10400 086-4403058 039-471062
124 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชม ห้อง 321 10525
125 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10460
126 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10440
127 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10450
128 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท) 10422
129 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10431
130 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี 10599,10597
131 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 10590
132 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรการคณะ 10500,10501
133 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10502 086-4403109 039-471079
134 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกันคุณภาพคณะ 10505
135 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ปริญญาเอก 10520
136 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชม ห้อง321 10525
137 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 324 10535
138 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 327 10536
139 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 336 10550
140 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาชาวิชารัฐศาสตร์ ห้อง 334 10515
141 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (อาคาร 35) 10510,10540
142 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 10511
143 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 35) 10510
144 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) อาคาร 35 (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ศูนย์ภาษา 10510
145 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ คณบดี, รองคณบดี 10699,10698
146 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 หัวหน้าสำนักงาน 10690
147 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ 10600 086-4403163 039-471080
148 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานกิจการนักศึกษา 10691
149 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 10692
150 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานโสตทัศน์ปกรณ์ 10693
151 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานวิชาการและบริการการศึกษา 10694
152 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานพัสดุ 10695
153 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี 10799
154 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าสำนักงาน 10790
155 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรการคณะ 10700,10701
156 อาคาร 7 (อาคารคหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 10780,10781
157 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10740
158 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ 10730,10731
159 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี 10710,10711
160 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา(หน.ภาควิชา) 10720,10721
161 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์ 10750
162 อาคาร 36 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการ 10899
163 อาคาร 36 สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงาน 10890
164 อาคาร 36 สถาบันวิจัยและพัฒนา ธุรการสถาบันวิจัย 10800 086-4402639 039-471056
165 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หอสมุดกลาง 10950
166 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10950
167 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าหอสมุด หอสมุดกลาง 10913
168 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10953
169 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10990 086-4402869 039-471065
170 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10929 086-4402869
171 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10999
172 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10980
173 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้า กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10930
174 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการและซ่อมบำรุง กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10955
175 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS (ระบบบริการการศึกษา) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10910
176 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc,ระบบ MIS, ประเมินการเรียนการสอน) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10902
177 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบเครือข่าย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Email google,ลงทะเบียน MACAddress) 10920
178 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการ 11099
179 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักงาน 11090
180 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 11000 086-4402867 039-471064
181 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 11001
182 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมวังเพชร อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม 11002
183 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมลีลาวดี 11003
184 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 11004
185 ตำหนักแดง สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พระตำหนักแดง 11005
186 เรือนท่านเป้ง(กองชุมชนเข้มแข็ง) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เรือนท่านเป้ง 11006 039-471082
187 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดี 11199
188 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงาน 11190
189 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรการคณะ 11100,11101 086-4457337 039-471058
190 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธุรการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10300
191 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและพัสดุ 11102
192 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10915
193 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กองทุน กยศ. 10194
194 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.กอง กองพัฒนานักศึกษา 10189
195 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรเศนษฐศาสตร์ 10632
196 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ 11290
197 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานผลิตสื่อ งานวัตกรรมการศึกษา กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10931
198 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสถิติ 10760
199 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 10641
200 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว 10642
201 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 10651
202 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 10652
203 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10661
204 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10662
205 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 7 ห้องประชุมแก้ววิทยาการ 10670
206 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี 11799
207 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี 11710
208 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 11790
209 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ งานฝ่ายพัสดุ การเงิน และกิจการนักศึกษา 11700
210 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ งานธุรการ/บริหารการศึกษา/เลขานุการ 11701
211 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพักอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 11720
212 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 19995
213 อาคาร 36 อาคารและสถานที่ งานอาคาร 10133
214 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศนวัตกรรม กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10917
215 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc,ระบบ MIS, ประเมินการเรียนการสอน) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10911
216 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ ฝ่ายเว็บไซต์ กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10917
217 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10953
218 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10998
219 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10954
220 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน 10900
221 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ 10901
222 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10123
223 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10953
224 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10959
225 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคนิคสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10951
226 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการยืม - คืน หอสมุดกลาง 10950
227 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมหนังสือ หอสมุดกลาง 10952
228 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สถาบันนานาชาติ อาคาร 35 (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สถาบันนานาชาติ 10171
229 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10902
230 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานหอสมุดกลาง 10997
231 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานฝึกอบรม งานบุคลากร งานนโยบายและแผน 10990 086-4402869 039-471065
232 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ 10980
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai