[RBRU] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เชื้อโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จากที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับทำงาน หรือการเรียนการสอนจากที่บ้านเอกสารแนวการปฏิบัติ ศึกษาแนวทางเพิ่มเติม

เข้าสู่เว็บไซต์รำไพฯ รับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0 แฟกซ์ : 039-471069