× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

FMSRBRU : การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568


วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ย. 2566, 13:53 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ 2 ผศ.จิตติมา สิงหธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์(ประธานกรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง(ผู้ทรงคุณวุฒิ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ประจำสาขาฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีความเข้มแข็ง ตรงต่อความต้องการของตลาด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาที่เข้าเรียนในสาขาวิชาการจัดการ

Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai