× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  การจัดการเรียนการสอนโดย Project Approach

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีมีการจัดการเรียนการสอนโดย Project Approach ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓/๑ มีความสนใจศึกษาคันคว้าเรียนรู้ Project Approach "Pizza" และระดับชั้นอนุบาล ๓/๒ มีความสนใจศึกษาค้นคว้าเรียนรู้Project Approach "Powder" โรงเรียนจึงจัดโครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้น ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

  By : Rambhai Barni Rajabhat University Demonstration School Date/Time : 2023-09-17 10:22:24
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai