× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนโดย Project Approach

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีมีการจัดการเรียนการสอนโดย Project Approach ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓/๑ มีความสนใจศึกษาคันคว้าเรียนรู้ Project Approach "Pizza" และระดับชั้นอนุบาล ๓/๒ มีความสนใจศึกษาค้นคว้าเรียนรู้Project Approach "Powder" โรงเรียนจึงจัดโครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้น ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

By : Rambhai Barni Rajabhat University Demonstration School Date/Time : 2023-09-17 10:22:24
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai