× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ข่าว/ภาพกิจกรรม

   
 
  

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมของนักเรียน ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-3 ได้ทำ กิจกรรมสายไหม กับ ไอติมหมุนๆ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย ชมภาพกิกจรรม ระดับเตรียมอนุบาล https://drive.google.com/.../1A35VRnHTFtzJUIJeNejg45fH... ระดับอนุบาล 1 (KG 1) https://drive.google.com/.../0ByN3i5Xa1kK2QWh3SXhOZlhFN1E... ระดับชั้นอนุบาล 2- 3 (KG 2-3) https://drive.google.com/.../1OX...

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวันนี้ กิจกรรม ของ นักเรียนระดับชั้นปี 1 เข้าร่วม กิจกรรมปรับพื้นฐาน “ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและ วิชาภาษาจีน” และ SATIT Summer Camp (นักเรียนระดับชั้น 2 - 6 ) ได้ทำ กิจกรรม STEM ยอดนักประดิษฐ์ และ กิจกรรมraceing to bingo. เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายให้ประสานกับระบบประสาทเพื่อให้สมองและคิดวิเคราะไปพร้อมๆกันในขณะทำกิจกรรม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่สนุกสนานจะช่วยให้เด็กเกิดประสบการณ์ที่ดี ชมภาพกิจกรรมกันได้เลยนะคะ https://drive.google.com/.../1iGfhKdjC-1Lp...

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ 21 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 SATIT Summer Camp (นักเรียนระดับชั้น 2 - 6 ) ได้ทำ กิจกรรม “เบบี้ป๊อปคอร์น” เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ขั้นตอนการทำ เบบี้ป๊อปคอร์น ด้วยตนเอง ทั้งอร่อยและอิ่มหวานเย็นชื่นใจเลยครับ และได้ทำกิจกรรม สีสวยสร้างสรรค์จากธรรมชาติ เรียนรู้ขั้นตอนและทดลองทั้งได้มือปฏิบัติในการทดลอง และการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนๆในกิจกรรม วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 SATIT Summer Camp (นักเรียนระดับชั้น 2 - 6 ) ได้ทำ กิจกรรมลูกชุบขนมไทย เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ขั้นตอนการทำ ลูกชุบขนมไทย ด้วยตนเอง ได้ทั้งฝึกทักษะการปั้นขนมลูกชุบ และ ตกแต่งขนมของเด็กๆเอง และได้ทำกิจกรรม ประดิษฐ์ งานใบตอง เรียนรู้ขั้นตอนการพับใบตองประดิษฐ์ใบตอง เพื่อทำเป็นกะทงใบตองใส่ขนมของเด็กๆ ชมภาพได้เลยนะครัะบ https://drive.google.com/.../1iGfhKdjC-1Lp...

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ SATIT Summer Camp (นักเรียนระดับชั้น 2 - 6 ) ได้ทำ กิจกรรม “Ice หวานเย็นชื่นใจ” เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ขั้นตอนการทำ Ice หวานเย็นชื่นใจ ด้วยตนเอง ทั้งอร่อยและอิ่มหวานเย็นชื่นใจเลยครับ และได้ทำกิจกรรม ประดิษฐ์ “เรือทรงพลัง” เรียนรู้ขั้นตอนการพับเรือ และทดลองการลอยของเรือ ในกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านการทำงานและ การดำเนินชีวิต ชมรูปภาพกิจกรรมได้เลยนะครับ https://drive.google.com/.../1iGfhKdjC-1Lp...

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai